03532622040-42

پیامگیر رایگان 137 

 

 03532623880

50002216446

آدرس: تفت- میدان امام-  شهرداری تفت

8991713539

تلفن های داخلی 

حوزه شهردار

سرپرست شهرداری

محسن فلاح

232

مسئول دفتر

علیرضا علمدار

234

مسئول حراست

محسن فلاح

233

کارشناس روابط عمومی

سیدحسین جعفری

235

کارشناس حقوقی/ حمل و نقل عمومی

سیدعلی ساداتی

208

اداری

اداری/ قراردادها/ جانشین شهردار

یاسر دهقان

225

کارشناس فناوری اطلاعات

احمد قدیری

207

مسئول دبیرخانه

سیدعباس عرب زاده

214

مسئول بایگانی و ورود اطلاعات

سجاد رضایی

213

متصدی

نجمه عظیم زاده

تایپ و تلفن

فاطمه باهو

200

خدمات و نامه رسان

سیداکبر طباطبایی

220

مالی

مسئول امور مالی

حمید دهقانیزاده

230

حسابدار

زهرا جلیلی

231

متصدی

محمدرضا پورسلطان

-

متصدی

ابراهیم دهقانی

202

مسئول کارپردازی

سیدرضا میرکریمزاده

206

انباردار و امین اموال

سیدمرتضی میرجعفری

-

فنی و عمرانی

مسئول فنی

فرهنگ مثقالی

229

کارشناس عمران

سیدحسین نظام

227

مسئول املاک / امور حفاری

احسان فلاح

226

کارشناس عمران

صادق دهقانی

خدمات شهر

معاون شهردار/ مسئول فضای سبز

سیدرضا جعفری

203

مسئول خدمات شهری

محمدرضا دره شیری

-

مسئول آتش نشانی

ابوالفضل کاوه

-

شهرسازی

مسئول

جابر جعفری

217

متصدی

مهدی فلاح

215

بازرس

جواد بردستانی

-

درآمد

مسئول

محمدجواد فیضی

218

متصدی

سیدمحمد ستاری

219