استعلام پیاده رو سازی سطح شهر تفت

استعلام بهاء

به اطلاع مي رسـاند شـهرداري تفت در نظر دارد جهت پیاده روسازی سطح شهر تفت  ،  از طريق استعلام با مشخصات ذيل اقدام نمايد . در صورت تمايل خواهشمند است قيمت پيشنهادي خود را اعلام نمائيد .  

پیاده رو سازی سطح شهر تفت

مشخصات فنی و اجرایی:

 شفته ریزی با 150 کیلوگرم آهک در مترمکعب    200 مترمکعب

شن ریزی به ضخامت 10 سانتی متر    100 مترمکعب

فرش موزائیک 40*40 اتوماتیک با ملات ماسه سیمان 1:6     1000 مترمربع

 

 

 

 

 

 

-         سقف قرارداد تا مبلغ  400/000/000 ریال و تا پایان سال 1396 می باشد.

-         نوع طرح موزائیک را شهرداری مشخص میکند.

-         پرداخت هر گونه وجه منوط به تائید واحد فنی شهرداری می باشد.

-         کلیه کسورات قانونی بعهده پیمانکار می باشد.

-         کلیه مصالح مصرفی و همچنین حمل مصالح بعهده پیمانکار می باشد.

-         رعایت کلیه مشخصات فنی الزامی است(با ارائه تائیدیه آزمایشگاه).

-         محل اجرای پروژه سطح شهر تفت می باشد.

-         شهرداری در رد یا قبول یک یا همه پیشنهادها مختار است.

-         شرکت کنندگان لازم است رزومه کاری خود را جهت بررسی فنی در کمیسیون، ضمیمه برگ استعلام نمایند.

-          هرگونه خط خوردگي  و شـرط باعث ابـطال مدارك  مي گردد و همچنين  پيشـنهادات بايد مشخص ، معين و بدون ابهام باشد.

-         جهت تسليم پيشنهاد به دبیرخانه شهرداری و برای كسب اطلاعات بيشتر به واحد فنی شهرداری مراجعه نمائید. تلفن تماس : 42-32622040 داخلی 229

-         آخرين مهلت تسليم پيشنهادات تا ساعت 14 روز دوشنبه 1396/04/19 مي باشد و كليه پيشنهادات رأس ساعت 9 صبح روز اداری بعد باز مي گردد.

شرکت کنندگان لازم است ضمن دانلود فرم استعلام، نسبت به تکمیل و مهر و امضای آن اقدام و در مهلت مقرر به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند.

دانلود فرم استعلام