آگهی مزایده واگذاری مدیریت شبکه بی سیم 133

آگـهـي مـزايـده نوبت اول

شهرداري تفت در نظر دارد نسبت به واگذاری مدیریت شبکه بی سیم 133 از تاریخ 01/12/1395 به مدت یکسال به  تاکسی تلفنی های  واجد الشرايط اقدام نماید. متقـاضيـان مي توانند جهت دریافت شرایط شرکت در مزایده و نمونه قرارداد به دبیرخانه شهرداری یا سایت شهرداری تفت به آدرس Taft.ir مراجعه و جهت ارائه پيشنهاد قيمت تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 25/11/95،  به دبیرخانه شهرداری تفت مراجعه نمایند. همچنین بـراي كسـب اطـلاعـات بيشتـر با شـمـاره تلفـن هـاي 42 32622040 (واحد حمل و نقل عمومی شهرداری داخلی 208)  تماس حاصل فرمایند.

شرايط مزايده :

1- محل تحويل پيشنهاد قیمت مزايده دبيرخانه شهرداري تفت مي باشد.

2-مبلغ پايه (برآورد) مورد معامله ماهیانه  17.500.000  ریال  می باشد.

3- واريز مبلغ 10.000.000  ریال به عنوان سپرده شرکت در مزایده  به حساب شماره 2030084430 بانک تجارت شعبه تفت به نام شهرداری تفت الزامی است. 

4-  هرگاه برندگان مزايده به ترتيب اول ، دوم ، سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط خواهد شد. 

       5- به درخواستهايي كه بعد از مهلت تعيين شده واصل گردد ترتيب اثــر داده نخواهد شد.

6- به پيشنهاداتي كه پايين تر از برآورد  واصل گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

7- هزينه های  آگهي مزايده  بطور کامل از برنده مزايده اخذ خواهد شد. 

8-  انعقاد قرارداد شبکه بی سیم صرفاً منوط به تحویل ضمانت نامه بانکی به مبلغ کل 250.000.000  ریال می باشد.

9- انعقاد قرارداد پس از تائید واحد حمل و نقل عمومی شهرداری و مدیریت اماکن عمومی شهرستان تفت می باشد.

10- سایر شرایط مندرج در متن قرارداد می باشد.

11- شهرداری در رد و قبول پیشنهاد قیمت مختار است. 

 

دانلود شرایط مزایده

دانلود قرارداد

 

تاریخ بازگشایی پاکت ها: شنبه 30 بهمن 95