مزایده حضوری فروش انار

شهرداري تفت در نظر دارد نسبت به فروش حدود 600 كيلوگرم انار باغ مجاور شهرداري (دربند ميرزا) به نرخ پايه هر كيلو 000 / 10 ريال از طريق مزايده حضوري اقدام نمايد.
از متقاضيان دعوت مي شود روز شنبه مورخ 06 / 08 / 1396 راس ساعت 10 صبح در محل شهرداري تفت حضور يابند. جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره 32622040 - 42 داخلي 206 تماس حاصل نمايند.
شرايط مزايده:
1- محل برگزاري مزايده ساختمان اداري شهرداري تفت مي باشد.
2- واريز مبلغ 000 /  300 ريال به عنوان سپرده شركت در مزايده به شماره حساب 2030084430 به نام شهرداري تفت نزد بانك تجارت شعبه مركزي تفت الزامي است.
3- چنانچه برندگان مزايده به ترتيب اول، دوم و سوم نسبت به انصراف اقدام نمايند سپرده آنها ضبط خواهد شد.
4- به پيشنهاداتي كه پايين تر از قيمت كارشناسي باشند ترتيب اثر داده نخواهد شد.
5- هزينه آگهي مزايده از برنده اخذ خواهد شد.
6- شهرداري در رد يا قبول يك يا همه پيشنهاد قيمت ها مختار است.
7- فروش بصورت نقدي مي باشد.