مزایده مرحله دوم تفکیک زباله از مبدا

شهرداري در نظر دارد نسبت به واگذاري خدمات تفكيك زباله از مبداء به شرح مندرج در متن قرارداد به شركت هاي واجد الشرايط و صلاحيت دار اقدام نمايد. متقاضيان مي توانند با مراجعه به سايت شهرداري Taft.ir  ، دانلود و تكميل فرم هاي مربوطه و جهت ارائه پيشنهاد قيمت تا ساعت 14 روز دوشنبه  مورخ  22 / 08 / 1396   به  دبيرخانه شهرداري تفت مراجعه و براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي 42-32622040  (واحد امور قراردادهاي شهرداري داخلي 225) تماس حاصل فرمايند.

 

شرايط شركت در مزايده:

  • محل تحويل پيشنهاد مزائده دبيرخانه شهرداري تفت مي باشد.
  • واريز مبلغ 000 / 000 / 45 ريال  به عنوان سپرده شركت در مزايده به حساب شماره 2030084430 بانك تجارت شعبه تفت به نام شهرداري تفت يا ارائه ضمانت نامه بانكي معتبر و قراردادن آن در پاكت الف  الزامي است. پاكت (ب) مربوط به اسناد مزايده كه بايد از سايت دانلود و تمام صفحات امضا گردد. پاكت (ج) مربوط به پيشنهاد قيمت طبق فرمت شهرداري مي باشد.
  • هرگونه خط خوردگي  و شـرط باعث ابـطال مدارك  مي گردد و همچنين  پيشـنهادات بايد مشخص ، معين و بدون ابهام باشد.
  • هرگاه برندگان مزائده به ترتيب اول ، دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط خواهد شد.
  • به درخواست هايي كه بعد از مهلت تعيين شده واصل گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
  • شهرداري در رد يا قبول يك يا همه پيشنهاد قيمت ها مختار است.
  • هزينه آگهي مزائده از برنده اخذ خواهد شد.
  •  
  • دانلود شرایط مزایده
  • دانلود نمونه قرارداد