مناقصه تامین نیروی انسانی بصورت پیمان مدیریت

مناقصه تامین نیروی انسانی بصورت پیمان مدیریت

آگهی مناقصه مرحله اول

     شهرداری در نظر دارد نسبت به واگذاری امور خدماتی، پشتیبانی و فنی خود، بصورت پیمان مدیریت به شرکت های خدماتی دارای صلاحیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نماید. متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت شهرداری Taft.ir  ، ضمن دانلود و تکمیل فرم های مربوطه، جهت ارائه پیشنهاد قیمت تا ساعت 13 روز پنجشنبه  مورخ  1396/04/15   به  دبیرخانه شهرداری تفت مراجعه و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 42-32622040  (واحد امور قراردادهای شهرداری داخلی 225) تماس حاصل فرمایند.

شرایط شرکت در مزایده:

-         محل تحویل پیشنهاد مناقصه دبیرخانه شهرداری تفت می باشد.

-         واریز مبلغ 240.000.000 ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به حساب شماره 2030084430 بانک تجارت شعبه تفت به نام شهرداری تفت و یا ارائه ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری تفت و یا ارائه اوراق مشارکت بی نام و قراردادن آن در پاکت الف  الزامی است. پاکت (ب) اسناد مناقصه و نمونه قرارداد که تمامی صفحات امضا گردیده است و اساسنامه شرکت، آگهی آخرین تغییرات، رزومه کاری و گواهی صلاحیت اداره کار.. پاکت (ج) مربوط به پیشنهاد قیمت طبق فرمت شهرداری می باشد.

-         هرگونه خط خوردگي  و شـرط باعث ابـطال مدارك  مي گردد و همچنين  پيشـنهادات بايد مشخص ، معين و بدون ابهام باشد.

-         هرگاه برندگان مزائده به ترتیب اول ، دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط خواهد شد.

-         به درخواست هایی که بعد از مهلت تعیین شده واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

-        شهرداری در رد یا قبول یک یا همه پیشنهاد قیمت ها مختار است.

-         هزینه آگهی مناقصه از برنده اخذ خواهد شد.

دانلود اسناد مناقصه

دانلود نمونه قرارداد