03532622040-42

پیامگیر رایگان 137 

 

 03532623880

50002216446

آدرس: تفت- میدان امام-  شهرداری تفت

8991713539

تلفن های داخلی 

 

 

 

مسئول دفتر شهردار

سجاد رضایی

234

مالی

حمید دهقانیزاده

زهرا جلیلی

230

231

حراست

-

233

فنی

فضای سبز

سرمایه گذاری

فرهنگ مثقالی

سیدرضا جعفری

سیدحسین نظام الحسینی

229

227

226

اداری/قراردادها

روابط عمومی

یاسر دهقان

سیدحسین جعفری

225

235

معاون

املاک و حفاری ها

احسان فلاح

محمدصادق دهقانی

203

202

آبدارخانه

تایپ و تلفن

سیداکبر طباطبایی

فاطمه باهو

220

9/200

کارپردازی

فناوری اطلاعات

حقوقی /حمل ونقل

سیدرضا میرکریمزاده

احمد قدیری

سیدعلی ساداتی

206

207

208

دبیرخانه

بایگانی

سیدعباس عربزاده

214

213

ساختمان

جابر جعفری

مهدی فلاح

جواد بردستانی

217

215

درآمد

متصدی درآمد

مجمدجواد فیضی

سیدمحمد ستاری

218

219