اجرای رأی تخریب

اجرای رأی تخریب


اجرای رأی تخریب

اجرای رأی تخریب در محله راحت آباد به دلیل عدم رعایت گذربندی