اجرای رأی تخریب کمیسیون ماده 100 بدلیل عدم رعایت گذربندی

اجرای رأی تخریب کمیسیون ماده 100 بدلیل عدم رعایت گذربندی


اجرای رأی تخریب کمیسیون ماده 100 بدلیل عدم رعایت گذربندی

از شهروندان محترم خواهشمندیم برای جلوگیری از چنین مواردی

حتما قبل از هرگونه تخریب باغات یا ساخت و ساز

جهت بررسی شرایط و اخذ مجوز به شهرداری مراجعه نمایند.