از شهرداری تفت انتقاد کنید، جایزه بگیرید (فقط تا 20 مرداد)

از شهرداری تفت انتقاد کنید، جایزه بگیرید (فقط تا 20 مرداد)

مسابقه بهترین انتقاد از شهرداری تفت و ارائه راهکار
 
شهرداری تفت در نظر دارد مسابقه ای را جهت دریافت بهترین انتقادات و ارائه راهکارهای مناسب برگزار نموده و به سه نفر برتر جوایزی اهدا نماید و ضمن استفاده از این نظرات در شهرداری جمعبندی آن را به اعضای محترم شورای بعدی شهر نیز ارسال نماید.
 
شرایط:
1- موضوع انتقاد باید صرفا در محدوده شهر تفت باشد.
2- باید کاملا با شهرداری مرتبط باشد.
3- یکی از متولیان اصلی بررسی آن شهرداری باشد.
4- قابلیت اجرایی داشته باشد.
5- توان بودجه ای، نیرویی و امکانات شهرداری در نظر گرفته شود.
6- الزاما در قبال انتقاد باید راهکار مناسبی پیشنهاد گردد.
7- در ارزیابی نظرات دریافتی، هم انتقاد و هم راهکار مورد بررسی قرار می گیرد.
 
 
جوایز:
نفر اول: 300 هزار تومان
نفر دوم: 200 هزار تومان
نفر سوم: 100 هزار تومان
 
مهلت ارسال:
جمعه 27 مرداد 1396
 
نحوه ارسال:
1- ایمیل: taft@taft.ir
2- تحویل به کارشناس روابط عمومی یا دبیرخانه شهرداری تفت
 
نکته:
لطفا مشخصات ذیل را به همراه متن خود ارسال نمایید
نام و نام خانوادگی
کد ملی
میزان و رشته تحصیلی
سن
شماره همراه
 
"روابط عمومی شهرداری تفت"