از شهرداری تفت انتقاد کنید، جایزه بگیرید (فقط تا 20 مرداد)

از شهرداری تفت انتقاد کنید، جایزه بگیرید (فقط تا 20 مرداد)


از شهرداری تفت انتقاد کنید، جایزه بگیرید (فقط تا 20 مرداد)

مسابقه بهترین انتقاد از شهرداری تفت و ارائه راهکار
 
شهرداری تفت در نظر دارد مسابقه ای را جهت دریافت بهترین انتقادات و ارائه راهکارهای مناسب برگزار نموده و به سه نفر برتر جوایزی اهدا نماید و ضمن استفاده از این نظرات در شهرداری جمعبندی آن را به اعضای محترم شورای بعدی شهر نیز ارسال نماید.
 
شرایط:
1- موضوع انتقاد باید صرفا در محدوده شهر تفت باشد.
2- باید کاملا با شهرداری مرتبط باشد.
3- یکی از متولیان اصلی بررسی آن شهرداری باشد.
4- قابلیت اجرایی داشته باشد.
5- توان بودجه ای، نیرویی و امکانات شهرداری در نظر گرفته شود.
6- الزاما در قبال انتقاد باید راهکار مناسبی پیشنهاد گردد.
7- در ارزیابی نظرات دریافتی، هم انتقاد و هم راهکار مورد بررسی قرار می گیرد.
 
 
جوایز:
نفر اول: 300 هزار تومان
نفر دوم: 200 هزار تومان
نفر سوم: 100 هزار تومان
 
مهلت ارسال:
جمعه 27 مرداد 1396
 
نحوه ارسال:
1- ایمیل: taft@taft.ir
2- تحویل به کارشناس روابط عمومی یا دبیرخانه شهرداری تفت
 
نکته:
لطفا مشخصات ذیل را به همراه متن خود ارسال نمایید
نام و نام خانوادگی
کد ملی
میزان و رشته تحصیلی
سن
شماره همراه
 
"روابط عمومی شهرداری تفت"