استخدام آتش نشان در شهرداری تفت

استخدام آتش نشان در شهرداری تفت

به گزارش روابط عمومی شهرداری تفت، تا چند روز آینده آگهی استخدام برای برخی از شهرداری ها منتشر و ثبت نام آن آغاز خواهد شد.

بنا بر این گزارش طی مجوز شماره 126720/93/225 مورخ 23/09/93 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و مصوبه مورخ 15/11/93 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری ها و دهیاری های کشور در رشته های شغلی کاردان آتش نشانی و آتش نشان راننده در نیمه دوم اسفندماه ثبت نام برای آزمون استخدامی انجام خواهد شد.

اخبار تکمیلی متعاقباً و از طریق منابع رسمی منتشر خواهد شد.