استعلام امور عمرانی شهرداری تفت

استعلام امور عمرانی شهرداری تفت

استعلام

شهرداری تفت در نظر دارد نسبت به استعلام امور عمرانی خود در زمینه های کاری  زیر اقدام نماید:

1- اجرای سنگ جدول بتنی                                             دانلود فرم استعلام

2-دستمزد مرمت جوی و انهار                                        دانلود فرم استعلام

3-پخش آسفالت معابر با آسفالت بیندر 19-0                       دانلود فرم استعلام

4-دیوار چینی با آجر فشاری و سنگ مالون                         دانلود فرم استعلام

متقاضیان لازم است ضمن دانلود فرم مربوطه هر بخش، ضمن مطالعه شرایط و بررسی، نسبت به پیشنهاد قیمت خود اقدام و پاکت

مربوطه را تا ساعت 13 روز پنجشنبه 1396/02/14 به دبیرخانه شهرداری تفت تحویل نمایند.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن های 42-32622040 داخلی 225 واحد امور قراردادهای شهرداری

تماس حاصل نمایند.