استعلام امور عمرانی شهرداری تفت

استعلام امور عمرانی شهرداری تفت


استعلام امور عمرانی شهرداری تفت

استعلام

شهرداری تفت در نظر دارد نسبت به استعلام امور عمرانی خود در زمینه های کاری  زیر اقدام نماید:

1- اجرای سنگ جدول بتنی                                             دانلود فرم استعلام

2-دستمزد مرمت جوی و انهار                                        دانلود فرم استعلام

3-پخش آسفالت معابر با آسفالت بیندر 19-0                       دانلود فرم استعلام

4-دیوار چینی با آجر فشاری و سنگ مالون                         دانلود فرم استعلام

متقاضیان لازم است ضمن دانلود فرم مربوطه هر بخش، ضمن مطالعه شرایط و بررسی، نسبت به پیشنهاد قیمت خود اقدام و پاکت

مربوطه را تا ساعت 13 روز پنجشنبه 1396/02/14 به دبیرخانه شهرداری تفت تحویل نمایند.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن های 42-32622040 داخلی 225 واحد امور قراردادهای شهرداری

تماس حاصل نمایند.