استعلام بهاء جدول گذاری خیابان شهید مطهری

استعلام بهاء جدول گذاری خیابان شهید مطهری


استعلام بهاء جدول گذاری خیابان شهید مطهری

به اطلاع مي رسـاند شـهرداري تفت در نظر دارد جهت جدول گذاری خیابان شهید مطهری بطول 450 مترطول ،  از طريق استعلام با مشخصات ذيل اقدام نمايد . در صورت تمايل خواهشمند است قيمت پيشنهادي خود را اعلام نمائيد .

 

 

جمع كل

ضریب پیشنهادی

پیمانکار

مقدار

برآورد اولیه

موارد درخواست

 

 

672.136.862ریال

جدول گذاری خیابان شهید مطهری بطول 450 مترطول براساس برآورد فهرست بهاء راه و باند سال 1398 (جدول پیوست)

 

 

 

 

 

 

 

 • برآورد اولیه پروژه جدول گذاری (فهرست راه و باند) به پیوست می باشد.
 • کلیه کسورات قانونی بعهده پیمانکار می باشد.
 • کلیه مصالح مصرفی و همچنین حمل مصالح بعهده پیمانکار می باشد.
 • رعایت کلیه مشخصات فنی الزامی است.
 • کلیه عملیات اجرایی براساس برآورد و دستور کار مسئول واحد فنی و عمرانی انجام گردد.
 • محل اجرای پروژه خیابان شهید مطهری می باشد.
 • شهرداری در رد یا قبول یک یا همه پیشنهادها مختار است.
 • شرکت کنندگان می بایست اشخاص حقوقی دارای صلاحیت پیمانکاری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی باشند و لازم است رزومه کاری خود را جهت بررسی فنی در کمیسیون، ضمیمه برگ استعلام نمایند.
 • پرداخت هرگونه وجه منوط به تأییدیه مسئول واحد فنی و عمرانی شهرداری می باشد.
 • هرگونه خط خوردگي، لاک گرفتگی  و شـرط باعث ابـطال مدارك  مي گردد و همچنين  پيشـنهادات بايد مشخص ، معين و بدون ابهام باشد.
 • جهت تسليم پيشنهادات به دبیرخانه شهرداری و جهت كسب اطلاعات بيشتر به ساختمان شهرداري تفت واقع در میدان امام (ره) واحد فنی و عمرانی مراجعه نمايئد. تلفن تماس : 42-32622040 داخلی 229 واحد فنی و عمرانی .

آخرين مهلت تسليم پيشنهادات تا ساعت 14:15 روز دوشنبه 13/08/1398  مي باشد و كليه پيشنهادات در روز اداری بعد باز ميگردد.

 

دانلود استعلام بها جدول گذاری خیابان شهید مطهری