استعلام خرید جک ریلی

استعلام خرید جک ریلی


استعلام خرید جک ریلی

استعلام خرید جک ریلی

به اطلاع مي رسـاند شـهرداري تفت در نظر دارد جهت خرید جک ریلی طبق مشخصات ذیل ،  از طريق استعلام اقدام نمايد . در صورت تمايل خواهشمند است قيمت پيشنهادي خود را در محل مربوطه اعلام نمائيد .                                                                                         

عنوان مورد استعلام

تعداد

مبلغ پیشنهادی(ریال)

 

مهر و امضاء

جک ریلی مدل FAAC740

1

 

 

 

- کلیه کسورات قانونی بعهده فروشنده می باشد .

- هر گونه خط خوردگي  و شـرط باعث ابـطال مدارك  مي گردد و همچنين  پيشـنهادات بايد مشخص ، معين و بدون ابهام باشد.

- شهرداری در رد یا قبول یک یا همه پیشنهادات مختار است.

- جهت كسب اطلاعات بيشتر به ساختمان شهرداري تفت واقع در تفت میدان امام (ره) واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مراجعه نمایید. تلفن تماس : 42-32622040 داخلی 207.

- محل تحویل موضوع استعلام، انبار شهرداری می باشد.

آخرين مهلت تسليم پيشنهادات تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ  1396/03/10  و محل دریافت پیشنهادات دبیرخانه شهرداری مي باشد و كليه پيشنهادات رأس ساعت 9 صبح روز بعد باز مي گردد.

شرکت کنندگان می بایست ضمن دانلود فرم استعلام، نسبت به تکمیل و مهر و امضای فرم اقدام نموده و در مهلت مقرر به دبیرخانه شهرداری تفت ارسال نمایند.

دانلود فرم استعلام