استعلام خط کشی طولی خیابان های سطح شهر

استعلام خط کشی طولی خیابان های سطح شهر


استعلام خط کشی طولی خیابان های سطح شهر

استعلام خط کشی طولی خیابانهای سطح شهر تفت

به اطلاع مي رسـاند شـهرداري تفت در نظر دارد جهت خط کشی طولی خیابانهای سطح شهر تفت  ،  از طريق استعلام با مشخصات ذيل اقدام نمايد . در صورت تمايل خواهشمند است قيمت پيشنهادي خود را اعلام نمائيد .                                                  

خط کشی طولی خیابان به میزان 15000 متر طول

مشخصات فنی:

رنگ ترافیکی

مقدار رنگ در هر متر طول 130 g

عرض نوار خط کشی  15 cm


 

                -         سقف قرارداد تا مبلغ  300/000/000 ریال می باشد.

-         پرداخت هر گونه وجه منوط به تائید واحد فنی شهرداری می باشد.

-         کلیه کسورات قانونی بعهده پیمانکار می باشد.

-         کلیه مصالح مصرفی بعهده پیمانکار می باشد.

-         رعایت کلیه مشخصات فنی الزامی است(با ارائه تائیدیه آزمایشگاه).

-         محل اجرای پروژه سطح شهر تفت می باشد.

-         شهرداری در رد یا قبول یک یا همه پیشنهادها مختار است.

-          هرگونه خط خوردگي  و شـرط باعث ابـطال مدارك  مي گردد و همچنين  پيشـنهادات بايد مشخص ، معين و بدون ابهام باشد.

-         جهت تسليم پيشنهاد به دبیرخانه شهرداری و برای كسب اطلاعات بيشتر به واحد فنی شهرداری مراجعه نمائید. تلفن تماس : 42-32622040 داخلی 229

-         آخرين مهلت تسليم پيشنهادات تا ساعت 13 روز پنجشنبه 1396/04/01 مي باشد و كليه پيشنهادات رأس ساعت 9 صبح روز اداری بعد باز مي گردد.

شرکت کنندگان لازم است ضمن دانلود فرم استعلام، نسبت به تکمیل و مهر و امضای آن اقدام و در مهلت مقرر به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند.

دانلود فرم استعلام