یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

استعلام نقشه برداری

استعلام نقشه برداری

استعلام نقشه برداری

به اطلاع مي رسـاند شـهرداري تفت در نظر دارد جهت نقشه برداری زمینی سطح شهر تفت  ،  از طريق استعلام با مشخصات ذيل اقدام نمايد . در صورت تمايل خواهشمند است قيمت پيشنهادي خود را اعلام نمائيد .   

تهیه نقشه به مقیاس 1:1000 از بدنه خیابانها و کوچه ها (حدفاصل                      کیلومتر

خیابان گرمسیرتا خیابان راحت آباد تفت طبق کروکی پیوست)

-         سقف قرارداد تا مبلغ  100/000/000ریال و تا پایان سال 1396 می باشد.

-         کلیه کسورات قانونی بعهده پیمانکار می باشد.

-         انتقال مختصات مسطحاتی باید از نقاط معلوم سازمان نقشه برداری کشور با هماهنگی ناظر پروژه صورت می پذیرد.

-         خرید مختصات با برنده استعلام و از سازمان نقشه برداری کشور با هماهنگی ناظر پروژه صورت می پذیرد.

-         کروکی بلوک مورد نظر جهت تهیه نقشه به پیوست می باشد که پیشنهاد دهنده باید بر اساس آن قیمت خود را ارائه نماید.

-         شهرداری در رد یا قبول یک یا همه پیشنهادها مختار است.

-         شرکت کنندگان لازم است رزومه کاری خود را جهت بررسی فنی در کمیسیون، ضمیمه برگ استعلام نمایند.

-          هرگونه خط خوردگي، لاک گرفتگی  و شـرط باعث ابطال مدارك  مي گردد و همچنين  پيشـنهادات بايد مشخص ، معين و بدون ابهام باشد.

-         جهت تسليم پيشنهاد به دبیرخانه شهرداری و برای كسب اطلاعات بيشتر به حوزه فنی و عمرانی شهرداری مراجعه نمائید. تلفن تماس : 42-32622040 داخلی 227.

-          آخرين مهلت تسليم پيشنهادات تا ساعت 14 روز چهارشنبه 1396/05/11   میباشد و كليه پيشنهادات رأس ساعت 9 صبح روز اداری بعد باز مي گردد.     

شرکت کنندگان لازم است ضمن دانلود فرم استعلام و فرم کروکی، نسبت به تکمیل و مهر و امضای آنها اقدام و بانضمام رزومه کاری خود  در مهلت مقرر به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند.

دانلود فرم استعلام

دانلود فرم کروکی