استعلام واگذاری خدمات عمومی در ساختمان اداری شهرداری

استعلام واگذاری خدمات عمومی در ساختمان اداری شهرداری


استعلام واگذاری خدمات عمومی در ساختمان اداری شهرداری

استعلام واگذاری خدمات عمومی در ساختمان اداری شهرداری

به  : .......................................................

به اطلاع مي رسـاند شـهرداري تفت در نظر دارد جهت واگذاری خدمات عمومی در ساختمان اداری شهرداری تفت،  را به مدت یکسال از طريق استعلام با مشخصات ذيل اقدام نمايد . در صورت تمايل خواهشمند است قيمت پيشنهادي خود را اعلام نمائيد .            

خدمات

هزینه ماهیانه

مهر و امضای شرکت

انجام خدمات عمومی در ساختمان اداری شهرداری تفت

شامل انجام امور پذیرایی و پیش خدمتی، نظافت ساختمان و نامه رسانی

 

 

 

-         تامین کلیه ملزومات مصرفی در جهت انجام خدمات بر عهده شهرداری می باشد.

-         پرداخت کلیه حق و حقوقات و مزایا براساس آخرین دستورالعمل ها و بخش نامه ها و قوانین اداره کار و تامین اجتماعی ( سنوات از سال 1392 به بعد )محاسبه گردد.

-         پیشنهاد دهنده می بایست برگه آنالیز قیمت را جز به جز مشخص و با مهر و امضا تایید و ضمیمه برگه استعلام نماید.

-         در برگ آنالیز پیشنهادی می بایست موارد زیر مد نظر قرار بگیرد:

تعداد نیروی مورد نیاز

محاسبه حقوق و مزایا براساس گروه شغلی

متوسط اضافه کاری

تعداد فرزند

رفاهیات در سال

هزینه بیمه مکمل درمان به ازای هر نفر300.000ریال

1 نفر

گروه 6

120 ساعت

3نفر

12.000.000ریال

2 نفر

 

-         پرداخت هر گونه وجه منوط به تائید واحد امور اداری شهرداری می باشد.

-         کلیه کسورات قانونی بعهده پیمانکار می باشد.

-         هرگونه خط خوردگي  و شـرط باعث ابـطال مدارك  مي گردد و همچنين  پيشـنهادات بايد مشخص ، معين و بدون ابهام باشد.

-         شهرداری در رد یا قبول یک یا همه پیشنهادات مختار است.

جهت تسليم پيشنهادات و یا كسب اطلاعات بيشتر به ساختمان شهرداري تفت واقع در میدان امام (ره)، امور قراردادها  مراجعه نمائید.

تلفن تماس : 42-32622040 داخلی 202 شهرداري تفت                                                                                                                       

آخرين مهلت تسليم پيشنهادات تا ساعت 14 روز 1396/12/21مي باشد وكليه پيشنهادات رأس ساعت 8 صبح روز 1396/12/22باز مي گردد