یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

استعلام واگذاری خدمات متوفیات

استعلام واگذاری خدمات متوفیات

استعلام واگذاری خدمات متوفیات

به اطلاع مي رسـاند شـهرداري تفت در نظر دارد جهت واگذاری خدمات حمل و نقل، تغسیل و تدفین متوفیات بصورت حجمی  ،  از طريق استعلام با مشخصات ذيل اقدام نمايد . در صورت تمايل خواهشمند است قيمت پيشنهادي خود را اعلام نمائيد .    

-         پرداخت هر گونه وجه منوط به تائید واحد خدمات شهری شهرداری می باشد.

-         کلیه کسورات قانونی بعهده پیمانکار می باشد.

-         تامین ماشین آلات و ملزومات مصرفی بر عهده پیمانکار می باشد.

-         پیمانکار مجاز است نسبت به اخذ هزینه های کفن و دفن و تغسیل از شهروندان بر اساس تعرفه مصوب شورای اسلامی شهر تفت به حساب خود اقدام نماید.

-         سایر شرایط مندرج در متن قرارداد می باشد که جزء لاینفک برگ استعلام بوده و شرکت کنندگان لازم است نسبت به مطالعه و مهر و امضای تمامی صفحات اقدام و به پیوست برگ استعلام، نسبت به پیشنهاد قیمت اقدام نمایند.

-         شهرداری در رد یا قبول یک یا همه پیشنهادها مختار است.

-         شرکت کنندگان لازم است رزومه کاری خود را جهت بررسی فنی در کمیسیون، ضمیمه برگ استعلام نمایند.

-          هرگونه خط خوردگي، لاک گرفتگی  و شـرط باعث ابـطال مدارك  مي گردد و همچنين  پيشـنهادات بايد مشخص ، معين و بدون ابهام باشد.

-         جهت تسليم پيشنهاد به دبیرخانه شهرداری و برای كسب اطلاعات بيشتر به واحد خدمات شهری یا واحد امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمائید. تلفن تماس : 42-32622040 داخلی 225

-         آخرين مهلت تسليم پيشنهادات تا ساعت 13 روز پنجشنبه 1396/07/20مي باشد و كليه پيشنهادات رأس ساعت 9 صبح روز اداری بعد باز مي گردد.

شرکت کنندگان می بایست ضمن دانلود فرم استعلام و نمونه قرارداد و مهر و امضای تمامی صفحات بانضمام رزومه کاری و گواهی صلاحیت اداره کار خود نسبت به ارائه پیشنهاد قیمت در مهلت مقرر به دبیرخانه شهرداری اقدام نمایند.

فرم استعلام

نمونه قرارداد