یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

استعلام پیاده روسازی

استعلام پیاده روسازی

استعلام پیاده روسازی

به اطلاع مي رسـاند شـهرداري تفت در نظر دارد جهت پیاده روسازی سطح شهر تفت  ،  از طريق استعلام با مشخصات ذيل اقدام نمايد . در صورت تمايل خواهشمند است قيمت پيشنهادي خود را اعلام نمائيد .    

پیاده رو سازی سطح شهر تفت                          1000 مترمربع

مشخصات فنی و اجرایی:

 شفته ریزی با 150 کیلوگرم آهک در مترمکعب به ضخامت 20 سانتی متر

 شن ریزی به ضخامت 10 سانتی متر

فرش موزائیک 40*40 اتوماتیک با ملات ماسه سیمان 1:6

-------------------------------------------------------------------------------------

-         سقف قرارداد تا مبلغ  450/000/000 ریال و تا پایان سال 1396 می باشد.

-         پرداخت هر گونه وجه منوط به تائید واحد فنی شهرداری می باشد.

-         کلیه کسورات قانونی بعهده پیمانکار می باشد.

-         کلیه مصالح مصرفی و همچنین حمل مصالح بعهده پیمانکار می باشد.

-         نوع طرح موزائیک را شهرداری مشخص میکند.

-         رعایت کلیه مشخصات فنی الزامی است(با ارائه تائیدیه آزمایشگاه).

-         محل اجرای پروژه سطح شهر تفت می باشد.

-         شهرداری در رد یا قبول یک یا همه پیشنهادها مختار است.

-         شرکت کنندگان لازم است رزومه کاری خود را جهت بررسی فنی در کمیسیون، ضمیمه برگ استعلام نمایند.

-          هرگونه خط خوردگي، لاک گرفتگی  و شـرط باعث ابـطال مدارك  مي گردد و همچنين  پيشـنهادات بايد مشخص ، معين و بدون ابهام باشد.

-         جهت تسليم پيشنهاد به دبیرخانه شهرداری و برای كسب اطلاعات بيشتر به واحد فنی شهرداری مراجعه نمائید. تلفن تماس : 42-32622040 داخلی 229

-         آخرين مهلت تسليم پيشنهادات تا ساعت 13 روز پنجشنبه 1396/05/12 مي باشد و كليه پيشنهادات رأس ساعت 9 صبح روز اداری بعد باز مي گردد.

شرکت کنندگان لازم است ضمن دانلود فرم استعلام  نسبت به تکمیل و مهر و امضای آن اقدام و بانضمام رزومه کاری خود  در مهلت مقرر به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند

دانلود فرم استعلام