آشنایی با شورا

آشنایی با شورا


آشنایی با شورا

1- محمدرضا مساح - رئیس

2- محمدحسین دهقانی- نایب رئیس

3- سیدفضل الله کلانتری

4- محمدصادق طهماسبی

5- سیدرضا رضوی