اطلاعیــه

اطلاعیــه


قابل توجه کلیه رانندگان تحت نظارت اتحادیه سازمان های حمل و نقل همگانی کشور اعم از تاکسی- ون- وانت
قابل توجه کلیه رانندگان تحت نظارت اتحادیه سازمان های حمل و نقل همگانی کشور اعم از تاکسی- ون- وانت باستحضار میرساند به جهت برخورداری از کلیه خدمات ارائه شده از سوی آن اتحادیه بخصوص بیمه رانندگان شایسته است ظرف ده روزاز تاريخ 10/12/1392لغايت 20/12/1392 نسبت به واریز مبلغ درج شده در جدول ذیل بصورت جداگانه در طی دو فیش اقدام و رسید مربوطه راجهت ارسال به اتحادیه تحویل واحد حمل و نقل  شهری شهرداري تفت  نمائید.  لازم بذکر است در صورت عدم واریز مبلغ اعلامی اسامی ساماندهی شده در سامانه همگاني ناوگان حمل ونقل کشور حذف وکلیه عواقب آن بعهده رانندگان ومالکین خودروها می باشد . جهت کسب اطلاعات بيشتر به شماره هاي 2-6222040 داخلي 208 واحد حمل و نقل تماس حاصل فرمائيد
واحد حمل و نقل شهرداری تفت
 
عوارض حمل و نقل  شهرداری
واریز بحساب جاری 2030084422 نزد بانک تجارت
عوارض اتحادیه حمل و نقل کشور
واریز بحساب جاری 2030084422 نزد بانک تجارت
مبلغ کل
سال93
سال92
مبلغ کل
سال93
سال92
 
132/000
000/72
000/60
000/100
000/50
000/50
تاکسی
264/000
000/144
000/120
000/200
000/100
000/100
ون
216/000
000/120
000/96
000/200
000/100
000/100
وانت