اعلام زمان جلسات اصلی و فوق العاده شورای اسلامی شهر تفت

اعلام زمان جلسات اصلی و فوق العاده شورای اسلامی شهر تفت


اعلام زمان جلسات اصلی و فوق العاده شورای اسلامی شهر تفت

بنا بر اعلام دبیرخانه شورای اسلامی شهر تفت زمان جلسات شورای اسلامی شهر تفت در شش ماهه اول سال 94 به شرح ذیل است.

جلسات اصلی و فوق العاده شورای اسلامی شهر تفت

در شش ماهه اول سال 94

ردیف

تاریخ

ساعت

1

18/01/94

11صبح

2

25/01/94

6بعدازظهر

3

01/02/94

11صبح

4

94/02/08

6بعدازظهر 

5

15/02/94

6بعدازظهر

6

22/02/94

6بعدازظهر

7

94/02/29

6بعدازظهر

8

05/03/94

11صبح

9

12/03/94

6بعدازظهر

10

19/03/94

6بعدازظهر

11

26/03/94

6بعدازظهر

12

02/04/94

11صبح

13

09/04/94

6بعدازظهر

14

16/04/94

6بعدازظهر

15

23/04/94

6بعدازظهر

16

94/04/30

6بعدازظهر

17

94/05/06

11صبح

18

13/05/94

6بعدازظهر

19

21/05/94

6بعدازظهر

20

27/05/94

6بعدازظهر

21

03/06/94

11صبح

22

10/06/94

6بعدازظهر

23

17/06/94

6بعدازظهر

24

24/06/94

6بعدازظهر

25

94/06/31

6بعدازظهر

 

 

·                    روز تشکیل جلسات فقط سه شنبه ها می باشد.

·                    تاریخ هایی که به رنگ آبی می باشد جلسات فوق العاده است.

·                    طبق ماده 12 جلسات اضطراری و فوق العاده باید با پیشنهاد فرماندار یا بخشدار  و هیئت رئیسه (هیئت شورا ) معین و تشکیل خواهد شد با توجه به جدول تنظیمی جلسات اصلی و فوق العاده  در روزهای سه شنبه هر هفته که جلسه عادی طبق ساعات جدول تعیین شده و جلسه فوق العاده در ساعت18  و یک جلسه عادی در روز چهارشنبه21/05/94 تشکیل خواهد شد .