آگـهـي مناقصه عمومی امور خدماتی و پشتیبانی ، فنی و نیروی انسانی

آگـهـي مناقصه عمومی امور خدماتی و پشتیبانی ، فنی و نیروی انسانی


آگـهـي مناقصه عمومی امور خدماتی و پشتیبانی ، فنی و نیروی انسانی

شهرداري تفت در نظر دارد نسبت به واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی ، فنی و نیروی انسانی  بصورت پیمان مدیریت از طریق شرکتهای واجد شرایط و صلاحیت دار (از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان ) تأمین نیرو نماید . لذا از متقاضیان دعوت می شود از روز دوشنبه مورخ  10 /03/95  لغایت ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 23/03/95 جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت شهرداری تفت به دبیرخانه شهرداری تفت مراجعه  و  بـراي كسـب اطـلاعـات بيشتـر با شـمـاره تلفـن هـاي 32622040 تا 42   تماس حاصل فرماييد .

شرايط مناقصه :

1-محل تحويل پيشنهاد مناقصه دبيرخانه شهرداري تفت مي باشد .

2-واریز مبلغ 240.000.000 ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه  به حساب شماره 2030084430 بانک تجارت شعبه تفت یا ارائه ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری تفت  الزامی است . 

3-  آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد  ، ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 23/03/95  میباشد .

4-هرگاه برندگان مزايده به ترتيب اول ، دوم ، سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط خواهد شد . 

       5  - به درخواستهايي كه بعد از مهلت تعيين شده واصل گردد ترتيب اثــر داده نخواهد شد .

6-سایر اطلاعات و جزئیات مربوط  به  معامله  در اسناد مناقصه مندرج میباشد .

7-هزينه آگهي مناقصه از برنده  مناقصه اخذ خواهد شد .    

8- شهرداری در رد  و یا  قبول پیشنهاد قیمت مختار است .