آگهي مناقصه عمومی خدمات عملیاتی فنی و نگهداشت و توسعه فضای سبز شهرداری تفت

آگهي مناقصه عمومی خدمات عملیاتی فنی و نگهداشت و توسعه فضای سبز شهرداری تفت


آگهي مناقصه عمومی خدمات عملیاتی فنی و نگهداشت و توسعه فضای سبز شهرداری تفت

آگهي مـناقصه عمومــی

« مرحله اول »

شهرداري تفت در نظر دارد  نسبت به واگذاری خدمات عملیاتی فنی و نگهداشت و توسعه فضای سبز شهرداری تفت بصورت حجمی از طریق مناقصه عمومی  سال 1394  اقدام نماید لذا از شرکتهای  واجد الشرایط دعوت می شود از روز  شنبه  مورخ 94/09/07   لغایت پایان وقت اداری روز  سه شنبه  مورخ 94/09/24 جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت شهرداری تفت به آدرس www. taft .ir یا دبیرخانه شهرداری تفت مراجعه و برای کسب اطلاعات بیشتر  با شماره  تلفن های  32622040 تا 42 تماس حاصل فرمایند .

شرايط مناقصه :

1ـ محل تحویل پیشنهاد دبیرخانه شهرداری تفت می باشد .

2- واریز مبلغ 320.000.000 بعنوان سپرده شرکت در مناقصه بحساب شماره  2030084430 بانک تجارت تفت یا ارائه  ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری تفت الزامی است .

3-  آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد پایان وقت اداری3   شنبه  مورخ  94/09/24 میباشد .

4- چنانچه برندگان مناقصه  به ترتيب اول ، دوم ، سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط خواهد شد . 

5- به درخواستهایی که بعد از مهلت تعیین شده واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد .

6-سایر اطلاعات وجزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج می باشد .

7- هزینه آگهی مناقصه از برنده  اخذ خواهد شد .

8- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .