آگهي مناقصه عمومی واگذاری حجمی خدمات رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر + اسناد

آگهي مناقصه عمومی واگذاری حجمی خدمات رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر + اسناد


آگهي مناقصه عمومی واگذاری حجمی خدمات رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر + اسناد

آگهي مـناقصه عمومــی

«  مرحله اول  »

شهرداري تفت در نظر دارد  نسبت به واگذاری حجمی خدمات رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر تفت   از طریق مناقصه عمومی سال 1394 اقدام نماید لذا از شرکتهای  واجد الشرایط دعوت می شود از روزچهارشنبه  مورخ 30/10/94   لغایت پایان وقت اداری روز  شنبه  مورخ 17/11/94 جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت شهرداری تفت به آدرس www. taft .ir یا دبیرخانه شهرداری تفت مراجعه و برای کسب اطلاعات بیشتر  با شماره  تلفن های 42-32622040 تماس حاصل فرمایند .

شرايط مناقصه :

1ـ محل تحویل پیشنهاد دبیرخانه شهرداری تفت می باشد .

2- واریز مبلغ 000/000/250 بعنوان سپرده شرکت در مناقصه بحساب شماره  2030084430 بانک تجارت تفت یا ارائه  ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری تفت الزامی است .

3-  آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد پایان وقت اداری شنبه مورخ  17/11/94 میباشد .

4- چنانچه برندگان مناقصه  به ترتيب اول ، دوم ، سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط خواهد شد . 

5- به درخواستهایی که بعد از مهلت تعیین شده واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد .

6-سایر اطلاعات وجزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج می باشد .

7- هزینه آگهی مناقصه از برنده  اخذ خواهد شد .

8- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .

دریافت شرایط مناقصه                                   دریافت فرم قرارداد