آگهی استعلام بهاء جدول گذاری ورودی شهر تفت

آگهی استعلام بهاء جدول گذاری ورودی شهر تفت


آگهی استعلام بهاء جدول گذاری ورودی شهر تفت

به اطلاع مي رسـاند شـهرداري تفت در نظر دارد جهت جدول گذاری ورودی شهر تفت (مسیر یزد تفت)  ،  از طريق استعلام با مشخصات ذيل اقدام نمايد . 

- برآورد اولیه 1.242.674.336ریال براساس جدول پیوست می باشد.  

-پرداخت هرگونه وجه منوط به تأییدیه آزمایشگاه از مصالح مصرفی و مسئول واحد فنی و عمرانی شهرداری می باشد.

-کلیه کسورات قانونی بعهده پیمانکار می باشد.

-کلیه عملیات اجرایی براساس برآورد و دستور کار مسئول واحد فنی و شهرسازی انجام گردد.

-محل اجرای پروژه ورودی شهر تفت (مسیر یزد تفت) می باشد.

-هزینه نقشه برداری و پیاده کردن پلان و کد ارتفاعی بعهده پیمانکار می باشد.

-کلیه مصالح مصرفی بعهده پیمانکار می باشد.

-هر گونه خط خوردگي  و شـرط باعث ابـطال مدارك  مي گردد و همچنين  پيشـنهادات بايد مشخص ، معين و بدون ابهام باشد.

-جهت تسليم پيشنهادات به دبیرخانه شهرداری و جهت كسب اطلاعات بيشتر به ساختمان شهرداري تفت واقع در میدان امام (ره) امور قرارداد ها مراجعه نمايئد. تلفن تماس : 42-32622040 داخلی 229 واحد فنی شهرداري تفت.

آخرين مهلت تسليم پيشنهادات تا ساعت 13 روز پنج شنبه 1397/09/29  مي باشد و كليه پيشنهادات صبح روز اداری بعد باز مي گردد.