آگهی استعلام بهاء خرید رنگ مخصوص سنگ جدول خیابانی تک جزئی

آگهی استعلام بهاء خرید رنگ مخصوص سنگ جدول خیابانی تک جزئی


آگهی استعلام بهاء خرید رنگ مخصوص سنگ جدول خیابانی تک جزئی

به اطلاع مي رسـاند شـهرداري تفت در نظر دارد جهت خرید رنگ مخصوص سنگ جدول خیابانی تک جزئی  ،  از طريق استعلام با مشخصات ذيل اقدام نمايد . در صورت تمايل خواهشمند است قيمت پيشنهادي خود را اعلام نمائيد

.                                                                                         

مهر و امضا

قیمت واحد

مقدار

موضوع استعلام

 

 

 

.  Kg2000  

 

Kg400

 

خرید رنگ مخصوص سنگ جدول خیابانی تک جزئی  (kg1200 رنگ سفید و kg800 رنگ آبی)

خرید حلال  رنگ مخصوص سنگ جدول خیابانی تک جزئی

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • پرداخت هر گونه وجه منوط به تائید واحد فنی شهرداری می باشد.
 • رعایت کلیه مشخصات فنی الزامی است(با ارائه تائیدیه آزمایشگاه).
 • مشخصات فنی:

 رنگ سفید و آبی- ویسکوزیته با کاپ 506- براقیت نیمه مات- درصد جامد وزنی 72%±2 -  داتسیته 05/0±35/1گرم بر سانتی متر مکعب ضخامت پیشنهادی فیلم خشک 60میکرون ، پوشش تئوری با ضخامت پیشنهادی /lit²m8  -  زمان خشک شدن سطحی 30 دقیقه -  زمان خشک شدن عمقی 60 دقیقه   حلال (تینر) تاریخ انقضا حداقل یکسال باشد.

 • شهرداری در رد یا قبول یک یا همه پیشنهادها مختار است.
 •  هرگونه خط خوردگي  و شـرط باعث ابـطال مدارك  مي گردد و همچنين  پيشـنهادات بايد مشخص ، معين و بدون ابهام باشد.
 • جهت تسليم پيشنهاد به دبیرخانه شهرداری و برای كسب اطلاعات بيشتر به واحد فنی شهرداری مراجعه نمائید. تلفن تماس : 42-32622040 داخلی 229
 • آخرين مهلت تسليم پيشنهادات تا ساعت 13 روز پنجشنبه 1397/07/12 مي باشد و كليه پيشنهادات رأس ساعت 9 صبح روز 1397/07/14 باز ميگردد.