آگهی استعلام بهاء پیاده روسازی خیابان امام خمینی(ره) جنب میدان امام(ره)

آگهی استعلام بهاء پیاده روسازی خیابان امام خمینی(ره) جنب میدان امام(ره)


آگهی استعلام بهاء پیاده روسازی خیابان امام خمینی(ره) جنب میدان امام(ره)

به اطلاع مي رسـاند شـهرداري تفت در نظر دارد جهت پیاده روسازی خیابان امام خمینی(ره) جنب میدان امام(ره) ،  از طريق استعلام با مشخصات ذيل اقدام نمايد . در صورت تمايل خواهشمند است قيمت پيشنهادي خود را اعلام نمائيد .   

  

مهر و امضا

ضریب پیشنهادی پیمانکار

مبلغ برآورد پروژه (ریال)

موضوع استعلام

 

 

 

 

 

1.120.655.399

 

پیاده رو سازی                

مشخصات فنی و اجرایی:

 • براساس برآورد فهرست بهاء ابنیه سال 1397

 

جمع کل


                                                                                   

 • برآورد اولیه پروژه پیاده رو سازی (فهرست بهاء ابنیه) به پیوست می باشد.
 • کلیه کسورات قانونی بعهده پیمانکار می باشد.
 • کلیه مصالح مصرفی و همچنین حمل مصالح بعهده پیمانکار می باشد.
 • نوع موزائیک مورد تایید شهرداری ، موزائیک اتوماتیک میبد 40*40با طرح خورشید(سفید قرمز) و طرح نابینا می باشد.
 • رعایت کلیه مشخصات فنی الزامی است.
 • محل اجرای پروژه پیاده رو خیابان امام خمینی(ره) جنب میدان امام (ره) می باشد.
 • شهرداری در رد یا قبول یک یا همه پیشنهادها مختار است.
 • شرکت کنندگان می بایست اشخاص حقوقی دارای صلاحیت پیمانکاری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی باشند و لازم است رزومه کاری خود را جهت بررسی فنی در کمیسیون، ضمیمه برگ استعلام نمایند.
 • پذیرش اشخاص حقوقی بومی دارای صلاحیت شهر تفت در اولویت می باشد.
 • پرداخت هرگونه وجه منوط به تأییدیه آزمایشگاه از مصالح مصرفی و مسئول واحد فنی و عمرانی شهرداری می باشد.
 • هرگونه خط خوردگي، لاک گرفتگی  و شـرط باعث ابـطال مدارك  مي گردد و همچنين  پيشـنهادات بايد مشخص ، معين و بدون ابهام باشد.
 • جهت تسليم پيشنهاد به دبیرخانه شهرداری و برای كسب اطلاعات بيشتر به واحد فنی شهرداری مراجعه نمائید. تلفن تماس : 42-32622040 داخلی 229
 • آخرين مهلت تسليم پيشنهادات تا ساعت 13:30 روز یکشنبه 1397/06/04 مي باشد و كليه پيشنهادات صبح روز اداری بعد باز مي گردد.