آگهی استعلام بها پیاده رو سازی سطح شهر تفت

آگهی استعلام بها پیاده رو سازی سطح شهر تفت


آگهی استعلام بها پیاده رو سازی سطح شهر تفت

به اطلاع مي رسـاند شـهرداري تفت در نظر دارد جهت پیاده روسازی سطح شهر تفت ، از طريق استعلام با مشخصات ذيل اقدام نمايد . در صورت تمايل خواهشمند است قيمت پيشنهادي خود را اعلام نمائيد .

 

موضوع استعلام

مبلغ برآورد پروژه (ریال)

ضریب پیشنهادی پیمانکار

 

مهر و امضا

پیاده رو سازی

مشخصات فنی و اجرایی:

 • براساس برآورد فهرست بهاء ابنیه سال1398

 

 

 

686.235.732

 

 

 

جمع کل

 

 

 • برآورد اولیه پروژه پیاده رو سازی (فهرست بهاء ابنیه) به پیوست می باشد.
 • کلیه کسورات قانونی بعهده پیمانکار می باشد.
 • کلیه مصالح مصرفی و همچنین حمل مصالح بعهده پیمانکار می باشد.
 • نوع موزائیک مورد تایید شهرداری ، موزائیک اتوماتیک میبد 40*40با طرح خورشید(سفید قرمز) و طرح نابینا می باشد.
 • رعایت کلیه مشخصات فنی الزامی است.
 • محل اجرای پروژه سطح شهر تفت می باشد.
 • شهرداری در رد یا قبول یک یا همه پیشنهادها مختار است.
 • شرکت کنندگان می بایست اشخاص حقوقی دارای صلاحیت پیمانکاری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی باشند و لازم است رزومه کاری خود را جهت بررسی فنی در کمیسیون، ضمیمه برگ استعلام نمایند.
 • پذیرش اشخاص حقوقی بومی دارای صلاحیت شهر تفت در اولویت می باشد.
 • پرداخت هرگونه وجه منوط به تأییدیه آزمایشگاه از مصالح مصرفی و مسئول واحد امانی شهرداری می باشد.
 • هرگونه خط خوردگي، لاک گرفتگی و شـرط باعث ابـطال مدارك مي گردد و همچنين پيشـنهادات بايد مشخص ، معين و بدون ابهام باشد.
 • جهت تسليم پيشنهاد به دبیرخانه شهرداری و برای كسب اطلاعات بيشتر به واحد امانی شهرداری مراجعه نمائید. تلفن تماس : 42-32622040 داخلی 226
 • آخرين مهلت تسليم پيشنهادات تا ساعت13 روز پنجشنبه 15/01/1398 مي باشد و كليه پيشنهادات صبح روز اداری بعد باز مي گردد.