آگهی عمومی مزایده مرحله دوم اجاره انبارهای شهرداری

آگهی عمومی مزایده مرحله دوم اجاره انبارهای شهرداری