آگهی مزایده اجاره ایستگاه CNG ورودی شهر تفت

آگهی مزایده اجاره ایستگاه CNG ورودی شهر تفت


آگهی مزایده اجاره ایستگاه CNG ورودی شهر تفت

آگهی مزایده شماره 3591 مورخ 1/5/94

     شهرداری در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسلامی شهر نسبت به اجاره ایستگاه CNG ورودی شهر تفت در مجاورت بوستان شهید بنایی به قیمت پایه کارشناسی ماهیانه 000/300/48 ریال به شرکت های واجد الشرایط و مورد تائید شرکت ملی نفت واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت ارائه پیشنهاد قیمت اجاره تا پایان وقت اداری پنجشنبه  مورخ  15/05/1394   به  دبیرخانه شهرداری تفت مراجعه و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن  های 42-32622040  (واحد امور قراردادهای شهرداری داخلی 233) تماس حاصل فرمایند.

شرایط مزایده:

-         محل تحویل پیشنهاد مزائده دبیرخانه شهرداری تفت می باشد.

-         واریز مبلغ 000/000/20 ریال به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره 2030084430 بانک تجارت شعبه تفت به نام شهرداری تفت الزامی است.

-         هرگاه برندگان مزایده به ترتیب اول ، دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط خواهد شد.

-         به درخواست هایی که بعد از مهلت تعیین شده واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

-         به پیشنهاداتی که پایین تر از قیمت کارشناسی شده واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

-         هزینه آگهی مزائده از برنده اخذ خواهد شد.

-         ارائه ضمانت نامه بانکی حسن انجام تعهدات به مبلغ پانصد میلیون ریال به هنگام انعقاد قرارداد الزامی است.

-         شهرداری در رد یا قبول پیشنهاد قیمت مختار است.