آگهی مزایده اجاره دادن زمین چهاردیواری بدون سقف واقع در خیابان امام خمینی (ره) جنب رستوران مرغ طلایی

آگهی مزایده اجاره دادن زمین چهاردیواری بدون سقف واقع در خیابان امام خمینی (ره) جنب رستوران مرغ طلایی


آگهی مزایده اجاره دادن زمین چهاردیواری بدون سقف واقع در خیابان امام خمینی (ره) جنب رستوران مرغ طلایی

شماره: 5025

تاریخ: 16/06/94

آگهی مزایده

شهرداری تفت در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسلامی شهر نسبت به اجاره دادن زمین چهاردیواری بدون سقف واقع در خیابان امام خمینی (ره) جنب رستوران مرغ طلایی بصورت اجاره بهاء طبق نظر کارشناسی از قرار ماهیانه مبلغ 2.500.000 ریال   به افراد واجد الشرایط واگذار نماید.

متقاضیان می توانند تا پایان وقت اداری 25 شهریور 94 به دبیرخانه شهرداری مراجعه یا با تلفن 32622040 تماس بگیرند.

شرایط مزایده:

-         محل تحویل پیشنهاد مزائده دبیرخانه شهرداری تفت می باشد.

- تاریخ عقد قرارداد 1 مهر 94 تا 29 اسفند 94 می باشد.

-         واریز مبلغ 750.000 ریال از مبلغ پایه به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره 2030084430 بانک تجارت شعبه تفت به نام شهرداری تفت الزامی است.

- آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد آخر وقت اداری 25 شهریور می باشد.

-         هرگاه برندگان مزائده به ترتیب اول ، دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط خواهد شد.

-         به درخواست هایی که بعد از مهلت تعیین شده واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

-         به پیشنهاداتی که پایین تر از قیمت کارشناسی شده واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

-         هزینه آگهی مزائده از برنده اخذ خواهد شد. شهرداری در رد یا قبول پیشنهاد قیمت مختار است.

- شهرداری در رد یا قبول پیشنهاد قیمت مختار است.