یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

آگهی مزایده اجاره کافی شاپ بوستان لاله

آگهی مزایده اجاره کافی شاپ بوستان لاله

آگهي مـزایده عمومی  « مرحله سوم – نوبت اول »

شهرداري تفت در نظر دارد به استناد مجوز شورای  اسلامی شهر تفت نسبت به اجاره دادن کافی شاپ بوستان لاله  بر اساس قیمت کارشناسی  در سالهای 95و96و97  به افراد واجد شرایط اقدام نماید . متقاضیان می توانند جهت ارائه پیشنهاد قیمت اجاره  تا ساعت 14 روز  شنبه مورخ  24/7/95   به دبیرخانه شهرداری تفت مراجعه و برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت شهرداری تفت به آدرس www. taft .ir  یا با شماره  تلفن های 42-32622040 تماس حاصل فرمایند .

شرايط مزایده :

1ـ محل تحویل پیشنهادات مزایده دبیرخانه شهرداری تفت می باشد .

2- واریز مبلغ 8.520.000 ریال  کارشناسی بعنوان سپرده شرکت در مزایده بحساب شماره  2030084430 بانک تجارت تفت یا ارائه  ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری تفت الزامی است .

3-  چنانچه برندگان مزایده به ترتيب اول ، دوم ، سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط خواهد شد . 

4- به درخواستهایی که بعد از مهلت تعیین شده واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد .

5-به پیشنهاداتی که پایین تر از قیمت کارشناسی شده واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد .

6-هزینه آگهی مزایده از برنده  اخذ خواهد شد  .

7- شهرداری در رد یا قبول پیشنهاد قیمت مختار است .