آگهی مزایده اجاره یک باب زمین چهاردیواری

آگهی مزایده اجاره یک باب زمین چهاردیواری


آگهی مزایده اجاره یک باب زمین چهاردیواری

آگهی مزایده مرحله اول

     شهرداری در نظر دارد نسبت به اجاره یک باب زمین چهاردیواری واقع در نبش خیابان شهداء به قیمت پایه کارشناسی برای سال 1396 ماهیانه 4/200/000 ریال و برای سال 1397 ماهیانه 4/600/000 ریال به افراد واجد الشرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت ارائه پیشنهاد قیمت اجاره تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ  1396/02/11  به  دبیرخانه شهرداری تفت مراجعه و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 42-32622040  (واحد امور قراردادهای شهرداری داخلی 225) تماس حاصل فرمایند.

شرایط شرکت در مزایده:

-         محل تحویل پیشنهاد مزائده دبیرخانه شهرداری تفت می باشد.

-         واریز مبلغ 5/500/000 ریال از مبلغ پایه اجاره سالیانه به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره 2030084430 بانک تجارت شعبه تفت به نام شهرداری تفت و قراردادن آن در پاکت الف  الزامی است. پاکت (ب) مربوط به اسناد مزایده که باید تماماً امضا گردد. پاکت (ج) مربوط به پیشنهاد قیمت طبق فرمت شهرداری می باشد.

-         هرگاه برندگان مزائده به ترتیب اول ، دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط خواهد شد.

-         به درخواست هایی که بعد از مهلت تعیین شده واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

-         به پیشنهاداتی که پایین تر از قیمت کارشناسی شده واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

-         هزینه آگهی مزائده از برنده اخذ خواهد شد.

-         شهرداری در رد یا قبول یک یا همه پیشنها قیمت ها مختار است.

-         هرگونه خط خوردگي  و شـرط باعث ابـطال مدارك  مي گردد و همچنين  پيشـنهادات بايد مشخص ، معين و بدون ابهام باشد.

 

دانلود اسناد مزایده