آگهی مزایده عمومی «مرحله اول -نوبت اول »

آگهی مزایده عمومی «مرحله اول -نوبت اول »


آگهی مزایده عمومی «مرحله اول -نوبت اول »

آگهي مـزایده عمومی  « مرحله اول – نوبت اول »

شهرداري تفت در نظر دارد به استناد مجوز شورای  اسلامی شهر تفت نسبت به اجاره دادن املاک و مستغلات تجاری و مسکونی در محدوده شهر و نیز جایگاه CNG جنب بوستان شهیدان بنایی و امتیاز شبکه بیسیم 133 بر اساس قیمت کارشناسی  به افراد واجد شرایط اقدام نماید . متقاضیان می توانند جهت ارائه پیشنهاد قیمت اجاره  تا ساعت 14 روز  دوشنبه مورخ  24/12/94  به دبیرخانه شهرداری تفت مراجعه و برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت شهرداری تفت به آدرس www. taft .ir  یا با شماره  تلفن های 42-6222040 تماس حاصل فرمایند .

شرايط مزایده :

1ـ محل تحویل پیشنهادات مزایده دبیرخانه شهرداری تفت می باشد .

2- واریز 5% از مبلغ کارشناسی بعنوان سپرده شرکت در مزایده بحساب شماره  2030084430 بانک تجارت تفت یا ارائه  ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری تفت الزامی است .

3-  چنانچه برندگان مزایده به ترتيب اول ، دوم ، سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط خواهد شد . 

4- به درخواستهایی که بعد از مهلت تعیین شده واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد .

5-به پیشنهاداتی که پایین تر از قیمت کارشناسی شده واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد .

6-هزینه آگهی مزایده به قدرالسهم از برندگان اخذ خواهد شد  .

7- شهرداری در رد یا قبول پیشنهاد قیمت مختار است .