آگهی مزایده عمومی «مرحله اول -نوبت اول »

آگهی مزایده عمومی «مرحله اول -نوبت اول »


آگهی مزایده عمومی «مرحله اول -نوبت اول »