به اطلاع مي رسـاند شـهرداري تفت در نظر دارد جهت انجام امور خرده کاری های عمرانی در سطح شهر  از طريق استعلام با توجه به مشخصات جدول پیوست اقدام نمايد . در صورت تمايل خواهشمند است قيمت پيشنهادي خود را اعلام نمائيد .  

  • سقف قرارداد انجام کار مبلغ 1.000.000.000 ریال از اعتبارات داخلی شهرداری می باشد.
  • پرداخت هر گونه وجه منوط به تائید واحد عمرانی و فنی شهرداری می باشد.
  • تامین کلیه مصالح مصرفی بر عهده کارفرما باشد.
  • کلیه کسورات قانونی بعهده پیمانکار می باشد.
  • محل اجرای پروژه سطح شهر تفت می باشد.
  • شهرداری در قبول یا رد هریک از پیشنهادات مختار است.
  • هرگونه خط خوردگي  و شـرط باعث ابـطال مدارك  مي گردد و همچنين  پيشـنهادات بايد مشخص ، معين و بدون ابهام باشد.

جهت تسليم پيشنهادات و یا كسب اطلاعات بيشتر به ساختمان شهرداري تفت واقع در میدان امام (ره)، واحد عمرانی و فنی مراجعه نمائید.

تلفن تماس : 42-32622040 داخلی229 شهرداري تفت

آخرين مهلت تسليم پيشنهادات تا ساعت 14:15 روز سه شنبه مورخ 1398/07/30 مي باشد .

دانلود فرم استعلام خرده کاری 1398 در سال 98