آگهی مزایده عمومی نوبت سوم

آگهی مزایده عمومی نوبت سوم


آگهی مزایده عمومی نوبت سوم

اسناد و شرایط مزایده اجاره و املاک و مستغلات

1-شماره مزایده : نوبت سوم

2-نام دستگاه مزایده گزار: شهرداری تفت

3-نشانی دستگاه مزایده گزار:  تفت - میدان امام (ره) - شهرداری تفت

4-مزایده گر:  شخص حقیقی یا حقوقی است که اسناد مزایده را دریافت و در مزایده شرکت می کند.

5-مجری مزایده : کمیسیون معاملات  شهرداری تفت

6-موضوع مزایده : لیست پیوست

7-اسناد مزایده: اسناد مزایده بشرح ذیل می باشد:

الف: اسناد وشرایط مزایده در 5 صفحه

ب : لیست املاک مورد مزایده در یک صفحه

ب: فرم پیشنهاد قیمت مزایده نوبت اول در یک  صفحه

8- مبلغ ، نوع و چگونگی ارائه تضمین شرکت در مزایده:

1-8- مبلغ تضمین شرکت در مزایده معادل 5% قیمت پایه کارشناسی هر یک از اجاره املاک در مدت کل زمان اجاره موضوع مزایده حاضر می باشد .

2-8-شرکت کنندگان در مزایده جهت هر بخش از املاک موضوع مزایده بصورت جداگانه بایستی اسناد را خریداری و مبلغ مقرر در بند 1-8 را طی فیش نقدی واریز شده بحساب  شماره 2030084430 بانک تجارت در وجه شهرداری تفت از بانکهای معتبر کشور اخذ و در داخل پاکت پیشنهاد قیمت قرار داده و تحویل دهند . استرداد تضمین مورد بحث به نفرات چهارم به بعد در اولین روز اداری پس از بازگشایی پاکتها صورت خواهد پذیرفت و نسبت به نفرات اول تا سوم عودت تضمین فوق مطابق بندهای آتی این شرایط و پس از انجام تعهدات هر یک از نفرات اول تا سوم و پس از عقد قرارداد با نفر اول و عندالزوم نفر دوم و سوم صورت خواهد پذیرفت .

تبصره: عقد قرارداد با شخص برنده حداکثر ظرف مدت 7 روز از زمان اعلام نهایی کمیسیون معاملات می باشد و چنانچه ظرف مدت ذکر شده بنا به هر دلیلی مزایده گر هر یک از تعهدات خود را انجام ندهد مزایده گزار علاوه بر ضبط سپرده نفر برنده حق هر گونه تصمیم از جمله خارج کردن ردیف ملک از اجاره آن  به  هر نحو و به هر شخص دیگر مختار است .

تبصره 1: تضمین شرکت در مزایده تنها زمانی قابل قبول خواهد بود که بر طبق مفاد قرارداد این شرایط تهیه و همزمان با سایر اسناد مزایده تسلیم شده باشد .

تبصره2: شهرداری تفت (مزایده گزار) تا قبل از ابلاغ کتبی مبنی بر برنده شدن مزایده گر ، در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادها به روشهای مقتضی مختار است .

9-زمان و مهلت دریافت و تحویل اسناد و محل و زمان بازگشایی پاکتها:

1-9- زمان و مهلت تحویل دریافت و تحویل پیشنهادها : کلیه مزایده گران (پیشنهاد دهندگان) می توانند جهت تحویل اسناد همزمان با تاریخ درج آگهی در جراید از روز  دوشنبه مورخ 6/02/95  به آدرس تفت میدان امام (ره) - شهرداری تفت واحد امور قراردادها مراجعه و تا پایان وقت اداری روز شنبه  مورخ 18/02/95 دبیرخانه شهرداری تحویل دهند . بدیهی است پیشنهاد دهندگان در مهلت تعیین شده می بایست اسناد مزایده حاوی کلیه مدارک لازم با رعایت شرایط این مزایده به آدرس فوق الذکر تحویل و رسید دریافت نمایند .

3-9-زمان بازگشایی پاکتها : ساعت  8صبح  روز یکشنبه مورخ 19/02/95  

4-9-محل بازگشایی پاکتها: شهرداری تفت

10- محتویات پاکتهای پیشنهادی:

 محتوی:

 1- تضمین شرکت در مزایده بشرح درصد مندرج در بند 1-8 این شرایط

2-فرم پیشنهاد قیمت که امضاء گردیده است

3-تصویر شناسنامه و کارت ملی

4-اسناد مناقصه که تمام آن رؤیت و امضاء گردیده است

 

4-2-10-اشخاص حقیقی علاوه بر شرایط  اسناد مزایده تصویر اول صفحه شناسنامه و کارت ملی خود را ضمیمه نمایند .

 

11-برنده مزایده کسی است که قیمت پیشنهادی وی  برای ملک معادل یا بالاتر از قیمت  کارشناسی و حائز   بالاترین قیمت نسبت به سایر مزایده گران باشد.

تبصره1: چنانچه نسبت به ملک موضوع مزایده چند نفر پیشنهاد قیمت یکسان را اعلام نموده باشند تشخیص انتخاب برنده برعهده کمیسیون معاملات خواهد بود .

تبصره2: چنانچه مزایده گر جهت مزایده دو پیشنهاد با قیمتهای متفاوت ارائه نمایند و وی تنها متقاضی همان ملک موضوع مزایده باشد قیمت پیشنهادی بالاتر مورد قبول بوده و قیمت پایین تر مخدوش لحاظ می گردد و در صورت عدم قبول متقاضی طبق شرایط مزایده تضمین وی ضبط می گردد و مزایده گر حق هیچگونه ادعا و اعتراضی ندارد .

تبصره3: ملک موضوع مزایده با شرایط و وضع موجود بوده و مزایده گر در زمان مقرر و تا قبل از تحویل پیشنهاد قیمت حق بازدید از ملک مذکور را مبنی بر اطلاع از موقعیت فیزیکی و هر گونه اصلاحیه های مقرر از سوی شهرداری در حال و آتی را دارد فلذا هیچگونه اعتراض و ادعایی پس از اعلام برنده و یا عقد قرارداد با مزایده گر در این زمینه ، سوی وی مسموع نخواهد بود .   

12-کلیه متقاضیان ضمن مطلع بودن به کلیه مقررات شرکت در معاملات دولتی وشهرداری ها و دیگر قوانین مرتبط اقرار می نمایند از قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی آگاه بوده و مشمول ممنوعیت مذکور نمی باشند و چنانچه خلاف این موضوع به اثبات برسد شخصا در برابر مراجع ذیربط جوابگو خواهند بود و مزایده گذار حق دارد که پیشنهاد ارائه شده برای مزایده را مردود و تضمین شرکت در مزایده را ضبط نماید.

13-ارائه نظرات و طرح سئوالات و جلسه ارائه پاسخ:

شرکت کنندگان در مزایده پس از دریافت اسناد می توانند هر گونه سوال و نظر خود را درباره مشخصات ملک و ساعـات بازدید با شماره تلفن 2-03532622040  واحد املاک قراردادها مطرح نموده  و جهت بازدید ملک با هماهنگی قبلی در ساعت تعیین شده اقدام نمایند  و ساکنین و مستأجرین احتمالی منازل و ملک فوق موظف به همکاری می باشند .

14- شرایط عمومی مزایده (رد پیشنهادها استرداد یا ضبط تضمین شرکت در مزایده سایر شرایط) :

1-14-موارد رد پیشنهادها : پیشنهادهایی که به یکی از حالات زیر واصل گردند ، توسط کمیسیون معاملات مورد قبول قرار نگرفته و به مزایده گران ذیربط اعاده می شوند :

الف: پیشنهادهایی که بصورت مبهم  یا مشروط ارائه شده باشند .

ب: پیشنهادهایی که به نحوی از انحاء مغایر با مشخصات ملک و سایر شرایط اسناد مزایده باشند.

ج: پیشنهادهایی که فاقد مدارک لازم خصوصاً فاقد تضمین شرکت در مزایده باشند و یا میزان تضمین یاد شده را کمتر از درصد تعیین شده در بند 1-8- این شرایط واریز نموده باشند.

د: پیشنهادهایی که بصورت ناقص  و مخدوش و یا فاقد امضاء ارائه شده باشند.

و: چنانچه مزایده گری کمتر قیمت کارشناسی (قیمت پایه ) پیشنهاد قیمت ارائه نماید  .

ه : رد یک یا کلیه پیشنهادهای واصله بنا به تشخیص و مصلحت مزایده گزار ، بدلیل انصراف وی از اجاره ملک در شرایط حاضر یا هر گونه دلیل دیگری که صرفه و صلاح کلی و اقتصادی مزایده گزار را در پی داشته باشد .

2-14-موارد ضبط تضمین شرکت در مزایده به ترتیب زیر می باشد:

الف: تضمین شرکت در مزایده آن  تعداد از مزایده گرانی که در روز بازگشایی پاکتها ، از ادامه مزایده صرف نظر نمایند .

ب: تضمین شرکت در مزایده برنده اول مزایده در صورت اعلام برنده شدن به وی و امتناع  وی از ارائه انجام تعهدات در مهلت مقرر و یا امضاء قرارداد و انصراف از معامله مطابق این شرایط

ج: تضمین شرکت در مزایده برنده دوم وسوم مزایده در صورت اعلام برنده شدن به وی (عندالزوم) و امتناع وی از انجام تعهدات مندرج شرایط مزایده مانند ردیف ب

3-14- سایر شرایط مزایده:

الف : برنده مزایده می بایستی پس از ابلاغ کتبی مبنی بر برنده شدن ظرف 7روز کاری نسبت به انجام تعهدات و انعقاد قرارداد با  قیمت پیشنهادی ملک مورد نظر اقدام نماید .

 

ب: مزایده گر با آگاهی از مجازات تبانی و غیر قانونی بودن آن در مزایده شرکت نموده و در صورتیکه مزایده گزار آن را احراز نماید حق خواهد داشت قرارداد را فسخ نموده و چنانچه خسارتی از این بابت به مزایده گزار وارد شده باشد و یا بشود وی می تواند بدون احتیاج به اثبات و یا مراجعه به مراجع قضایی از هر گونه وجه یا مال و یا مطالبات متعلقه مزایده گر به نفع خود برداشت نماید و مسئولیت ناشی از آن تخلف تماماً بعهده مزایده گر می باشد .

20-مراحل تجدید و لغو مزایده :

این مزایده بشرح موارد ذیل تجدید یا لغو خواهد شد .

الف:امتناع برندگان اول و دوم و سوم مزایده از واریز وجه اجاره ملک مورد مزایده و انجام سایر تعهدات آنها طبق مراتب فوق الذکر

ب: در صورتیکه پیشنهادهای قیمت مزایده گران از قیمت کارشناسان رسمی دادگستری و حد نصاب تعیین شده بر اساس تشخیص کمیسیون معاملات مزایده گزار کمتر باشد .

ج:در صورت رد کلیه پیشنهادها توسط کمیسیون معاملات در صورتی که تغییرات زیادی در اسناد مزایده لازم باشد و موجب تغییر در ماهیت مزایده گردد .

ه: پیشامدهای غیرمتعارف نظیر جنگ ، زلزله ، سیل  و مانند آنها

و:تشخیص کمیسیون معاملات مبنی بر تبانی بین مزایده گران

ز:مصالح و منافع شهرداری بر اساس تشخیص مزایده گزار

تبصره 1:  مراتب تجدید نظر مزایده حاضر و یا لغو آن در صورت وقوع توسط مزایده گزار به طرق مقتضی  به همه مزایده گران اعلام خواهد شد .

 

                                                                                                            

 

 

لیست اجاره املاک و مستغلات شهرداری تفت

رديف

مورد اجاره

وضعیت

مبلغ اجاره در سال 94

اجاره ماهیانه سال 95

اجاره ماهیانه سال 96

اجاره ماهیانه سال 97

مبلغ تضمین 5% سپرده

1

انبار ترمینال (کارگاهی داخل 8  باب

تعدادی اجاره ، تعدادی بلاتکلیف ، تعدادی تصرف 

2200000

2500000

2800000

3100000

000/040/5

2

انبار ترمینال بر خیابان ( 5  باب )

تعدادی اجاره ، تعدادی بلاتکلیف ، تعدادی تصرف 

2700000

3000000

3400000

3800000

000/120/6

3

زیرزمین خیابان 22بهمن تجاری

خالی

-

1200000

1400000

1600000

000/520/2

4

دکه بوستان امام خمینی

بدون قرارداد خالی

-

1000000

1100000

1300000

000/040/2

5

محل جمع آوری پسماند

بدون قرارداد خالی

-

12000000

14000000

16000000

000/200/25

6

زمین روبروی فرمانداری میوه فروشی

-

-

2300000

2500000

2800000

000/560/4

7

کافی شاپ بوستان لاله

بدون قرارداد

(تصرف دارد)

-

4200000

4700000

5300000

000/520/8

8

زمین چهاردیواری شهرک صنعتی مبارکه

بدون قرارداد

-

7500000

8400000

9500000

000/240/15

 

 

 

شهردا                                                 شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار میباشد .             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرم پیشنهاد قیمت مزایده نوبت اول

مشخصات پیشنهاد دهنده:

1- نام و نام خانوادگی:

2- شماره شناسنامه:                                                             شرکت موسسه

3-محل صدور :                                                                 ثبت شده به شماره

4-نام پدر:                                                                         صاحبان امضاء مجاز

5-تاریخ و محل تولد:

6- آدرس متقاضی:                                                                                                                                         شماره تماس:

ذکر شماره تلفن جهت تماس در موانع ضروری الزامی است .

 

جدول املاک موضوع مزایده

ردیف

شرح ملک مورد اجاره

اجاره سال 95

اجاره سال 96

اجاره سال 97

 

 

 

 

 

 

 

درصد افزایش اجاره سال 96و97 نسبت به سال 95 حدود 5/13 درصد می باشد  که در مورد قیمتهای پیشنهادی می بایست این حداقل درصد نسبت به آن رعایت گردد.

 

 

 

بدینوسیله اینجانب /شرکت                                             با آگاهی کامل از شرایط مزایده قیمت پیشنهادی خود را بشرح فوق اعلام و هر گونه مکاتبه و تماس با آدرس فوق و تلفن مذکور می باشد در صورت برنده شدن هیچگونه اعتراضی نخواهم داشت .

امضاء/اثر انگشت مزایده گر (مهر شرکت)