آگهی مزایده مرحله اول اجاره دو باب مغازه ترمینال

آگهی مزایده مرحله اول اجاره دو باب مغازه ترمینال


آگهی مزایده مرحله اول اجاره دو باب مغازه ترمینال