آگهی مزایده مرحله اول اجاره دو باب مغازه ترمینال

آگهی مزایده مرحله اول اجاره دو باب مغازه ترمینال