آگهی مزایده مرحله اول اجاره ملک شهرداری

آگهی مزایده مرحله اول اجاره ملک شهرداری


آگهی مزایده مرحله اول اجاره ملک شهرداری

شهرداری تفت در نظر دارد به استناد صورتجلسه شماره 97 مورخ 1398/10/24 شورای اسلامی شهر ، نسبت به اجاره به شرح جدول زیر به افراد واجد الشرایط اقدام نماید. متقاضیان می توانند با مراجعه به واحد دبیرخانه شهرداری جهت اخذ و تکمیل فرم های مربوطه و جهت ارائه پیشنهاد قیمت اجاره تا ساعت 14 روز یکشنبه  مورخ  1398/11/27 به واحد دبیرخانه شهرداری تفت مراجعه و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 32622040  داخلی 217 تماس حاصل فرمایند.

 

دانلود فرم آگهی مزایده مرحله اول اجاره ملک شهرداری