آگهی مزایده مرحله اول اجاره کافی شاپ و محوطه واقع در بوستان امام خمینی (ره)

آگهی مزایده مرحله اول اجاره کافی شاپ و محوطه واقع در بوستان امام خمینی (ره)


آگهی مزایده مرحله اول اجاره کافی شاپ و محوطه واقع در بوستان امام خمینی (ره)

شهرداری تفت در نظر دارد به استناد صورتجلسه شماره 57 مورخ 1397/09/27 شورای اسلامی شهر ، نسبت به اجاره املاک خود به شرح جدول پیوست به افراد واجد الشرایط اقدام نماید. متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت شهرداری Taft.ir  ، دانلود و تکمیل فرم های مربوطه و جهت ارائه پیشنهاد قیمت اجاره تا ساعت 14:15 روز دوشنبه  مورخ  1398/03/06 به واحد حراست شهرداری تفت مراجعه و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 32622040  (واحد املاک شهرداری داخلی 235) تماس حاصل فرمایند.

 

شرح مورد اجاره

پایه کارشناسی ماهیانه درسال 1398(ریال)

پایه کارشناسی ماهیانه درسال 1399(ریال)

پایه کارشناسی ماهیانه درسال 1400(ریال)

سپرده شرکت در مزایده(ریال)

1

یک باب کافی شاپ و محوطه، واقع در بوستان امام خمینی

7.400.000

8.500.000

9.700.000

15.400.000

 

 

شرایط شرکت در مزایده:

  • محل تحویل پیشنهاد مزایده واحد حراست شهرداری تفت می باشد.
  • واریز مبالغ مشخص شده در جدول از مبلغ پایه اجاره سالیانه به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره 2030084430 بانک تجارت شعبه تفت به نام شهرداری تفت و قراردادن آن در پاکت الف  الزامی است. پاکت (ب) مربوط به اسناد مزایده که باید از سایت دانلود و تمام صفحات امضا گردد. پاکت (ج) مربوط به پیشنهاد قیمت طبق فرمت شهرداری می باشد.
  • هرگونه خط خوردگي  و شـرط باعث ابـطال مدارك  مي گردد و همچنين  پيشـنهادات بايد مشخص ، معين و بدون ابهام باشد.
  • هرگاه برندگان مزائده به ترتیب اول ، دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط خواهد شد.
  • به پیشنهاداتی که پایین تر از قیمت کارشناسی شده، واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • به درخواست هایی که بعد از مهلت تعیین شده واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • شهرداری در رد یا قبول یک یا همه پیشنهاد قیمت ها مختار است.
  • هزینه آگهی مزائده از برنده اخذ خواهد شد.