آگهی مزایده مرحله اول مجتمع باربری ها

آگهی مزایده مرحله اول مجتمع باربری ها


آگهی مزایده مرحله اول مجتمع باربری ها

آگهی مزایده مرحله اول

شهرداری تفت در نظر دارد به استناد صورتجلسه شورای محترم اسلامی شهرتفت مورخ 1398/11/15 ،املاک مشروحه زیر را با شرایط کاربری حمل و نقل و انبارداری از طریق مزایده بفروش رساند. لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد و مشخصات املاک به ساختمان شهرداری تفت واحد دبیرخانه مراجعه و نسبت به کسب اطلاعات و تهیه اسناد مزایده اقدام نمایند. آخرین مهلت اخذ اسناد مزایده و ارسال پیشنهاد قیمت تا ساعت 14:15 روز دوشنبه مورخ 1398/12/19 به واحد دبیرخانه می باشد .

رديف

پلاک ثبتي

مساحت مترمربع

آدرس

قیمت پایه کارشناسی (ریال)

مبلغ 5% سپرده شرکت در مزایده(ریال)

3

4932/3/1049/1083

 

297.34

 

   مجتمع باربری ها

 

3.000.000

45.000.000

 

شرایط مزایده :

  1. مزایده گران می بایست 5% از مبلغ کارشناسی به عنوان سپرده شرکت در مزایده بحساب سپرده شماره 2030084430 نزد بانک تجارت تفت به نام شهرداری تفت واریز نمایند .
  2. مزایده گران جهت هر بخش از املاک موضوع مزایده بصورت جداگانه بایستی اسناد را به مبلغ 200.000ریال خریداری و مبلغ مقرر را طی فیش نقدی بحساب  شماره 2030084422 بانک تجارت در وجه شهرداری تفت واریز نمایند.
  3. شهرداری در رد و قبول هریک از پیشنهادات مختار است .
  4. هزینه آگهی مزایده برعهده برنده مزایده می باشد .
  5. به پیشنهادات مبهم و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد .
  6. سایر اطلاعات و جزییات مربوطه در اسناد مزایده موجود است .
  7. هرگاه برندگان مزایده به ترتیب اول،دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط خواهد شد.
  8. به پیشنهاداتی که پایین تر از قیمت کارشناسی واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.