آگهی مزایده مرحله سوم اجاره جایگاه CNG شهرداری

آگهی مزایده مرحله سوم اجاره جایگاه CNG شهرداری


آگهی مزایده مرحله سوم اجاره جایگاه CNG شهرداری

آگهی مزائده مرحله سوم اجاره جایگاه CNG شهرداری تفت

آگهی مزایده مرحله سوم

     شهرداری در نظر دارد نسبت به اجاره جایگاه CNG  تفت واقع در ورودی شهر جنب بوستان شهیدان بنایی،  به شرکت های صلاحیت دار (دارنده مجوز بهره برداری از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی) واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به وبسایت شهرداری تفت به آدرس Taft.ir مراجعه و جهت ارائه پیشنهاد قیمت تا ساعت 14 روز  شنبه مورخ  1396/03/13   به  دبیرخانه شهرداری تفت مراجعه و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 42-32622040  داخلی 225 (واحد امور قراردادهای شهرداری) تماس حاصل فرمایند.

شرایط شرکت در مزایده:

-         محل تحویل پیشنهاد مزائده دبیرخانه شهرداری تفت می باشد.

-         واریز مبلغ 130/000/000 ریال به حساب شماره 2030084430 بانک تجارت شعبه تفت به نام شهرداری تفت یا ارئه ضمانت نامه بانکی معتبر برای سه ماه در وجه شهرداری تفت به عنوان سپرده شرکت در مزایده و قراردادن آن در پاکت الف  الزامی است. پاکت (ب) مربوط به اسناد و شرایط مزایده و متن قرارداد که باید تماماً امضا گردد و همچنین ارائه مجوزبهره برداری مربوط. پاکت (ج) مربوط به پیشنهاد قیمت طبق فرمت شهرداری می باشد.

-         هرگاه برندگان مزائده به ترتیب اول ، دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط خواهد شد.

-         به درخواست هایی که بعد از مهلت تعیین شده واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

-         به پیشنهاداتی که پایین تر از قیمت کارشناسی شده واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

-         هزینه آگهی مزائده از برنده اخذ خواهد شد.

-         شهرداری در رد یا قبول یک یا همه پیشنهاد قیمت ها مختار است.

-         هرگونه خط خوردگی  و شـرط باعث ابـطال مدارک  می گردد و همچنین  پیشـنهادات باید مشخص ، معین و بدون ابهام باشد.

-        کد اشتراک جایگاه 14021566400 و شماره کنتور 32567 می باشد.

دانلود اسناد و شرایط مزایده

دانلود قرارداد CNG