آگهی مزایده نانوائی بازارچه شهرک قدس

آگهی مزایده نانوائی بازارچه شهرک قدس


آگهی مزایده نانوائی بازارچه شهرک قدس

شهرداري تفت در نظر دارد به استناد مجوز شورای  اسلامی شهر تفت نسبت به اجاره دادن نانوائی بازارچه شهرک قدس  بر اساس قیمت کارشناسی  به افراد واجد شرایط اقدام نماید . متقاضیان می توانند جهت ارائه پیشنهاد قیمت  تا ساعت 14 روز  چهارشنبه مورخ 19/03/95  به دبیرخانه شهرداری تفت مراجعه و برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت شهرداری تفت به آدرس www. taft .ir  یا با شماره  تلفن های 42-6222040 تماس حاصل فرمایند .

شرايط مزایده :

1ـ محل تحویل پیشنهادات مزایده دبیرخانه شهرداری تفت می باشد .

2- واریز 5% از مبلغ کارشناسی بعنوان سپرده شرکت در مزایده بحساب شماره  2030084430 بانک تجارت تفت یا ارائه  ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری تفت الزامی است .

3-  چنانچه برندگان مزایده به ترتيب اول ، دوم ، سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط خواهد شد . 

4- به درخواستهایی که بعد از مهلت تعیین شده واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد .

5-به پیشنهاداتی که پایین تر از قیمت کارشناسی شده واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد .

6-هزینه آگهی مزایده از برنده اخذ خواهد شد  .

7- شهرداری در رد یا قبول پیشنهاد قیمت مختار است .

8-مبلغ کارشناسی در سال 95  ماهیانه   000/200/2  ریال و در سال 96 مبلغ   000/500/2 ریال و در سال 97 مبلغ 000/800/2 ریال میباشد .