آگهی مزایده واگذاری مدیریت شبکه بی سیم 133 نوبت دوم

آگهی مزایده واگذاری مدیریت شبکه بی سیم 133 نوبت دوم


آگهی مزایده واگذاری مدیریت شبکه بی سیم 133 نوبت دوم

آگـهـي مـزايـده نوبت دوم

شهرداري تفت در نظر دارد نسبت به واگذاری مدیریت شبکه بی سیم 133 به مدت یکسال به  تاکسی تلفنی های  واجد شرايط اقدام نماید. متقـاضيـان مي توانند جهت دریافت شرایط شرکت در مزایده و نمونه قرارداد به دبیرخانه شهرداری یا سایت شهرداری تفت به آدرس Taft.ir مراجعه و جهت ارائه پيشنهاد قيمت تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 10/12/95،  به دبیرخانه شهرداری تفت مراجعه نمایند. همچنین بـراي كسـب اطـلاعـات بيشتـر با شـمـاره تلفـن هـاي 42 32622040 (واحد حمل و نقل عمومی شهرداری داخلی 208)  تماس حاصل فرمایند.

شرايط مزايده :

1- محل تحويل پيشنهاد قیمت مزايده دبيرخانه شهرداري تفت مي باشد.

2-مبلغ پايه (برآورد) مورد معامله ماهیانه  17.500.000  ریال  می باشد.

3- واريز مبلغ 10.000.000  ریال به عنوان سپرده شرکت در مزایده  به حساب شماره 2030084430 بانک تجارت شعبه تفت به نام شهرداری تفت الزامی است. 

4-  هرگاه برندگان مزايده به ترتيب اول ، دوم ، سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط خواهد شد. 

       5- به درخواستهايي كه بعد از مهلت تعيين شده واصل گردد ترتيب اثــر داده نخواهد شد.

6- به پيشنهاداتي كه پايين تر از برآورد  واصل گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

7- هزينه های  آگهي مزايده  بطور کامل از برنده مزايده اخذ خواهد شد. 

8-  انعقاد قرارداد شبکه بی سیم صرفاً منوط به تحویل ضمانت نامه بانکی به مبلغ کل 250.000.000  ریال می باشد.

9- انعقاد قرارداد پس از تائید واحد حمل و نقل عمومی شهرداری و مدیریت اماکن عمومی شهرستان تفت می باشد.

10- سایر شرایط مندرج در متن قرارداد می باشد.

11- شهرداری در رد و قبول پیشنهاد قیمت مختار است. 

 

دانلود شرایط مزایده

دانلود قرارداد