آگهی مزایده یک باب مغازه واقع در خیابان ساحلی جنوبی جنب گلفروشی

آگهی مزایده یک باب مغازه واقع در خیابان ساحلی جنوبی جنب گلفروشی


آگهی مزایده یک باب مغازه واقع در خیابان ساحلی جنوبی جنب گلفروشی

آگهی مزایده شماره 3590 مورخ 1/5/94

     شهرداری در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسلامی شهر نسبت به اجاره یک باب مغازه واقع در خیابان ساحلی جنوبی جنب گلفروشی (مغازه همکف فرهنگسرای شهرداری در حال حاضر دفتر نظام مهندسی می باشد) به قیمت پایه کارشناسی ماهیانه چهار میلیون ریال به افراد واجد الشرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت ارائه پیشنهاد قیمت اجاره تا پایان وقت اداری پنجشنبه  مورخ  15/05/1394   به  دبیرخانه شهرداری تفت مراجعه و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن  های 42-32622040  (واحد امور قراردادهای شهرداری داخلی 233) تماس حاصل فرمایید.

شرایط مزایده:

-         محل تحویل پیشنهاد مزائده دبیرخانه شهرداری تفت می باشد.

-         واریز مبلغ 000/400/2 ریال از مبلغ پایه اجاره سالیانه به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره 2030084430 بانک تجارت شعبه تفت به نام شهرداری تفت الزامی است.

-         هرگاه برندگان مزائده به ترتیب اول ، دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط خواهد شد.

-         به درخواست هایی که بعد از مهلت تعیین شده واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

-         به پیشنهاداتی که پایین تر از قیمت کارشناسی شده واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

-         هزینه آگهی مزائده از برنده اخذ خواهد شد.

-        شهرداری در رد یا قبول پیشنهاد قیمت مختار است.