آگهی مزایده یک قطعه زمین با کاربری مسکونی در محله تل مختار

آگهی مزایده یک قطعه زمین با کاربری مسکونی در محله تل مختار


آگهی مزایده یک قطعه زمین با کاربری مسکونی در محله تل مختار

آگهی مزایده شماره 3589 مورخ 1/5/94

     شهرداری در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسلامی شهر یک قطعه زمین با کاربری مسکونی تحت پلاک ثبتی 1/5083 بخش شش یزد به مساحت 8/470 مترمربع واقع در شهر تفت محله تل مختار پشت زمین محصور مخابرات به قیمت پایه کارشناسی 000/600/941 ریال (نهصد و چهل و یک میلیون و ششصد هزار ریال) از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت ارائه پیشنهاد قیمت اجاره تا پایان وقت اداری پنجشنبه  مورخ  15/05/1394   به  دبیرخانه شهرداری تفت مراجعه و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن  های 42-32622040  (واحد امور قراردادهای شهرداری داخلی 233) تماس حاصل فرمایید.

شرایط مزایده:

-         محل تحویل پیشنهاد مزائده دبیرخانه شهرداری تفت می باشد.

-         واریز مبلغ 000/000/47 ریال از مبلغ پایه به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره 2030084430 بانک تجارت شعبه تفت به نام شهرداری تفت الزامی است.

-         هرگاه برندگان مزائده به ترتیب اول ، دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط خواهد شد.

-         به درخواست هایی که بعد از مهلت تعیین شده واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

-         به پیشنهاداتی که پایین تر از قیمت کارشناسی شده واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

-         هزینه آگهی مزائده از برنده اخذ خواهد شد. شهرداری در رد یا قبول پیشنهاد قیمت مختار است.