آگهی مزایده یک قطعه زمین با کاربری مسکونی در محله تل مختار

آگهی مزایده یک قطعه زمین با کاربری مسکونی در محله تل مختار

آگهی مزایده شماره 3589 مورخ 1/5/94

     شهرداری در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسلامی شهر یک قطعه زمین با کاربری مسکونی تحت پلاک ثبتی 1/5083 بخش شش یزد به مساحت 8/470 مترمربع واقع در شهر تفت محله تل مختار پشت زمین محصور مخابرات به قیمت پایه کارشناسی 000/600/941 ریال (نهصد و چهل و یک میلیون و ششصد هزار ریال) از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت ارائه پیشنهاد قیمت اجاره تا پایان وقت اداری پنجشنبه  مورخ  15/05/1394   به  دبیرخانه شهرداری تفت مراجعه و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن  های 42-32622040  (واحد امور قراردادهای شهرداری داخلی 233) تماس حاصل فرمایید.

شرایط مزایده:

-         محل تحویل پیشنهاد مزائده دبیرخانه شهرداری تفت می باشد.

-         واریز مبلغ 000/000/47 ریال از مبلغ پایه به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره 2030084430 بانک تجارت شعبه تفت به نام شهرداری تفت الزامی است.

-         هرگاه برندگان مزائده به ترتیب اول ، دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط خواهد شد.

-         به درخواست هایی که بعد از مهلت تعیین شده واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

-         به پیشنهاداتی که پایین تر از قیمت کارشناسی شده واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

-         هزینه آگهی مزائده از برنده اخذ خواهد شد. شهرداری در رد یا قبول پیشنهاد قیمت مختار است.