آگهی مناقصه عمومی خدمات رفت و روب و زباله

آگهی مناقصه عمومی خدمات رفت و روب و زباله


آگهی مناقصه عمومی خدمات رفت و روب و زباله

آگهي مـناقصه عمومــی

شهرداري تفت در نظر دارد  نسبت به  واگذاری خدمات  رفت و روب و زباله  سطح شهر تفت  اقدام نماید لذا از شرکتهای  واجد الشرایط دعوت می شود از روز  دوشنبه  مورخ     20/10/95   جهت دریافت اسناد مناقصه به دبیرخانه شهرداری تفت مراجعه و برای کسب اطلاعات بیشتر  با شماره  تلفن های 42-32622040 داخلی 230 تماس حاصل فرمایند .

شرايط مناقصه :

1ـ محل تحویل پیشنهاد دبیرخانه شهرداری تفت می باشد .

2- واریز مبلغ 300.000.000 ریال بعنوان سپرده شرکت در مناقصه بحساب شماره  2030084430 بانک تجارت تفت یا ارائه  ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری تفت الزامی است .

3-  آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد ساعت 14 روز چهارشنبه  مورخ  6/11/95 میباشد .

4- چنانچه برندگان مناقصه  به ترتيب اول ، دوم ، سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط خواهد شد . 

5- به درخواستهایی که بعد از مهلت تعیین شده واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد .

6- هزینه آگهی مناقصه از برنده  اخذ خواهد شد .

7- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .

8-سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج می باشد .

 

فایل های زیر جهت اطلاع می باشد و جهت تکمیل باید صرفاً از فرمهایی استفاده شود که از دبیرخانه شهرداری تهیه می نمایید.

دانلود اسناد مناقصه

دانلود قرارداد

 

اصلاحیه:

جلسه بازگشایی اسناد مناقصه رأس ساعت 8 صبح یکشنبه 10 بهمن ماه می باشد.