آگهی مناقصه عمومی خدمات فضای سبز

آگهی مناقصه عمومی خدمات فضای سبز


آگهی مناقصه عمومی خدمات فضای سبز

آگهي مـناقصه عمومــی

شهرداري تفت در نظر دارد  نسبت به  واگذاری خدمات  عملیاتی فنی، توسعه و نگهداشت فضای سبز سطح شهر تفت  اقدام نماید لذا از شرکتهای  واجد الشرایط دعوت می شود از روز  دوشنبه مورخ     20/10/95   جهت دریافت اسناد مناقصه به دبیرخانه شهرداری تفت مراجعه و برای کسب اطلاعات بیشتر  با شماره  تلفن های 42-32622040 داخلی 230 تماس حاصل فرمایند .

شرايط مناقصه :

1ـ محل تحویل پیشنهاد دبیرخانه شهرداری تفت می باشد .

2- واریز مبلغ 400.000.000 ریال بعنوان سپرده شرکت در مناقصه بحساب شماره  2030084430 بانک تجارت تفت یا ارائه  ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری تفت الزامی است .

3-  آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد ساعت 14 روز چهارشنبه  مورخ  6/11/95 میباشد .

4- چنانچه برندگان مناقصه  به ترتيب اول ، دوم ، سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط خواهد شد . 

5- به درخواستهایی که بعد از مهلت تعیین شده واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد .

6- هزینه آگهی مناقصه از برنده  اخذ خواهد شد .

7- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .

8-سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج می باشد .

 

فایل های زیر جهت اطلاع می باشد و جهت تکمیل باید صرفاً از فرمهایی استفاده شود که از دبیرخانه شهرداری تهیه می نمایید.

دانلود اسناد مناقصه

دانلود قرارداد

 

اصلاحیه:

جلسه بازگشایی اسناد مناقصه رأس ساعت 8 صبح یکشنبه 10 بهمن ماه می باشد.