آگهی مناقصه عمومی مرحله اول واگذاری خدمات رفت و روب و زباله سطح شهر تفت بصورت حجمی

آگهی مناقصه عمومی مرحله اول واگذاری خدمات رفت و روب و زباله سطح شهر تفت بصورت حجمی


آگهی مناقصه عمومی مرحله اول واگذاری خدمات رفت و روب و زباله سطح شهر تفت بصورت حجمی

آگهی مناقصه عمومی مرحله اول واگذاری خدمات رفت و روب و زباله سطح شهر تفت بصورت حجمی

 

آگهی مناقصه عمومی مرحله اول

شهرداری تفت در نظر دارد نسبت به واگذاری خدمات رفت و روب و زباله سطح شهر تفت اقدام نماید لذا از شرکتهای واجدالشرایط دعوت می شود از روز پنجشنبه مورخ 1396/11/05 جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت شهرداری تفت به آدرس www.taft.ir یا دبیرخانه شهرداری تفت مراجعه و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 42-32622040تماس حاصل فرمایید.

شرایط مناقصه:

1-محل تحویل پیشنهاد دبیرخانه شهرداری تفت می باشد.

2- واریز مبلغ 450.000.000ریال بعنوان سپرده شرکت در مناقصه بحساب شماره 2030084430 بانک تجارت تفت یا ارائه ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری تفت الزامی است.

3- آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 1396/11/17 می باشد.

4- چنانچه برندگان مناقصه به ترتیب اول،دوم،سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط خواهد شد.

5- به درخواست هایی که بعد از مهلت تعیین شده واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

6- هزینه آگهی مناقصه از برنده اخذ خواهد شد.

7- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار خواهد بود.

8- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج می شود.

پیشنهاد دهندگان ضمن دانلود شرایط مناقصه و نمونه قرار و مهر و امضای تمامی صفحات به انضمام سایر مدارک مندرج در متن اسناد مناقصه آن را در پاکت (ب) قرار دهند.